Prof. Dr. Ümit Özdağ

Ocak 2013 - Yıl 102 - Sayı 305

                1.

         

                Son yıllarda siyasetimizdeki önemli kavramlardan birisi de ulusalcılıktır. Ulusalcılık kavramını üretenler ve kendilerini tanımlamakta kullananlar Türk siyasetinde sol gelenekten gelen ancak özellikle Türkiye’nin AB tam üyeliği sürecinde milli çıkarlarının ağır şekilde tehdit edildiğini düşünenlerdir. Ulusalcı söylemin belirdiği ilk günlerde kullandıkları söylemler Türk milliyetçilerinin kullandığı bazı söylemler ile benzeştiği için kısa bir şaşkınlık/karışıklık yaşanmış olmakla beraber kısa zamanda Türk milliyetçileri/ülkücüler ile ulusalcılar arasındaki farklar çok belirgin olarak ortaya çıkmıştır.

         

               Ancak, muhafazakâr demokrat ve liberal çevreler özellikle Türk milliyetçilerini ve ülkücü hareketi karalamak için ülkücü hareketi ulusalcı olmakla suçlamışlardır ve suçlamaktadırlar. Bu yazımızda bu propaganda içerikli saldırıları bir tarafa bırakarak, Türk milliyetçiliği/Ülkücü Hareket ile ulusalcılık arasındaki temel farkları ortaya koyacağız.

         

               1)Ulusalcılık akımını savunan çevrelerin tarihsel/ideolojik kökeninin merkez soldan Marksizm’e kadar uzanan geniş bir yelpazeye konumlanmış olduğu görülür. Oysa Türk milliyetçiliğinin ve Ülkücü Hareketin kökeninde sol yoktur. Türk milliyetçiliği fikri kökenini Bilge Kağan’a ve modern ideolojik kökenini Gaspıralı’ya dayandıran bir düşünce sistemidir. Toplumsal kökende ise Türk milliyetçiliğinin kaynakları sağ diye tanımlanabilecek zeminden kaynaklanmaktadır.

         

                2) Ulusalcılık yaklaşımının tarih anlayışı çok dardır. Türk tarihinin İslam öncesi dönemini önemsemez, Osmanlı tarihini ise dışlar. Ulusalcılık, Türk tarihini sanki İstiklal Harbi ve Cumhuriyet ile başlatır. İstiklal Savaşı ulusalcılar için sanki tarihsel bir travmadır.

         

               Türk milliyetçileri ise Türk tarihini olanca bütünlüğü içinde kavrarlar. İslam öncesi tarihimizde İslam sonrası tarihimize de sahip çıkarlar. Türk milletinin İslam dini ile şereflenmeden önce de tek tanrı düşüncesine inandığını bilirler. Arvasi Hocanın ifadesi ile "Türkler, Kur'an'da bahsi geçen Zülkarneyn'den maksat Oğuz Han olduğunu söylerler ki bu konuda tereddüdü mucip olacak hiçbir nokta yoktur." Türk İstiklal Savaşı, Türk milliyetçileri için bir travma değil, 5.000 senelik Türk tarihi içinde bir ikinci Ergenekon’dur.

         

                  3)Ulusalcılar, İstiklal Harbimizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tarihsel bağlamından kopararak sanki bir başlangıç ve sonuç imiş gibi ele alırlar. Türk milliyetçileri ise Mustafa Kemal Atatürk’ü, Allah’ın Türk milletine bir lütfu olarak görürler. Ancak Gazi Paşa’yı tarihsel süreklilik içerisinde Türk tarihinin başı veya sonu değil, çok önemli bir parçası olarak değerlendirirler.

         

                 4)Ulusalcıların din anlayışı pozitivist/laikçi bir zemine oturur. Genellikle dinin sosyal yaşamdaki rolünü küçümseyen bir yaklaşımı temsil ederler. Din ile ilişkileri henüz sağlıklı olarak tanımlanmamıştır. Bir yandan misyonerlik faaliyetlerine sert tepki gösterirler öte yandan Kur’an kurslarından rahatsızlık duyarlar.

         

                 Oysa Türk milliyetçileri/Ülkücüler İslam dinini Türk milletinin ayrılmaz bir parçası, karakterini oluşturan en önemli etkenlerden birisi olarak görürler. Türk milliyetçileri için İslam dini pozitivist/laikçi gözle bakılabilecek ve sosyal yaşamdan dışlanabilecek bir olgu değil, uygarlığımızın, “bizi biz yapan” başat unsurlardan birisidir. Türk milliyetçileri Türk-İslam ülkücüleridir.

         

                5)Ulusalcılar çağdaşlaşmayı Batı tarzı yaşam olarak görürler. Türk milliyetçileri ise çağdaşlaşmayı Türk-İslam uygarlığı içinde gelişme, zenginleşme, üretimin artması, çağı şekillendiren bir özgünlüğü üretebilme olarak görürler.

         

                6)Ulusalcılar da tepeden inmeci, halka rağmen bir yaklaşım hâkimdir. Türk milliyetçileri/Ülkücü hareket ise tabandan, halkın içinden gelen ve halkla birlikte bir yaklaşımı temsil etmektedir.

         

               7)Ulusalcılar açısından nihai hedef, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmiş, demokratik ve zengin bir milli-üniter devlet olarak Batı dünyasının bir parçası olarak yaşamasıdır. Ulusalcıların büyük projeleri yoktur. Türk milliyetçileri/Ülkücü Hareket için ise nihai hedef Türk birliğidir.

         

              8)Ulusalcılar, tarihin mağlup ettiği bir ideolojik zeminin takipçileridir. Türk milliyetçileri/ülkücüler ise tarihin Haklı Çıkardığı bir düşüncenin takipçileridir. Ülkücüler, komünizm yıkılacak demişlerdir. Ülkücüler Türk ülkeleri bağımsızlığa kavuşacak demişlerdir. Ve ülkücüler haklı çıkmışlardır. Tarih ülkücüleri nasıl haklı çıkardı ise gelecekte öyle haklı çıkaracaktır.

         

               Peki, ulusalcılar ile Türk milliyetçileri arasında hiç benzerlik veya ortak nokta yok mu? Hem de önemli bir ortak nokta vardır. Bu ortak nokta içinden geçtiğimiz ve milletimiz ve ülkemizin bütünlüğünün emperyalist saldırılar ve iç ihanet odaklarının ortak saldırısı altında olduğu bir dönemde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin varlığı konusunda Türk milliyetçileri ve Ulusalcılar aynı fikirdedirler.

         

             Bu kadar büyük ve önemli farklara rağmen Türk milliyetçilerini ulusalcı olmakla suçlayan muhafazakâr demokratlar; “vatanı bir kadın memesine değişmeye hazır olan”, “çocuklarla pornoyu hak olarak gören”, “Kandil’den dönerken yüreğini orada bırakan” liberallerle fikri ortaklıkta bir mahzur görmezken Türk milliyetçilerinin ulusalcılar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin birliği ve varlığı konusunda aynı görüşte olmalarının hiç bir mahzuru yoktur. Yoksa muhafazakâr demokratlar liberal mi oldu?    

         

         

                 2.

         

                 Küreselleşmenin tanımının nasıl yapıldığı tanımlayanın küreselleşme konusundaki temel politik düşüncesine bağlıdır. Bu temel politik düşünceler üç ana başlık altında toplanmaktadır: Radikal küreselleşmeciler, şüpheciler ve dönüşümcüler. Radikal küreselleşmeciler küreselleşmenin ideologları ve savunucularıdır. Şüpheciler ve dönüşümcülerin temel yaklaşımı küreselleşmeyi anlamak ve izah etmek çabası olarak ortaya konulabilir.

         

                Bu üç grubu birbirinden ayıran temel noktalardan birisi küreselleşme-ulus devlet ilişkisidir. Radikal küreselleşmeciler, uluslararası sistemde milli devletin yerini uluslararası kuruluşların, STK’ların ve ulusötesi şirketlerin aldığını ileri sürmektedirler.[1] Onlara göre milli devletler artık insanların ihtiyaçlarına karşılık veremediği için tasfiye süreci içindedir.[2] Hatta radikal küreselleşmeciler küreselleşme sürecinde ekonomilerin uluslaşsızdığını ileri sürerken, milletin de aşıldığını düşünmektedirler.

         

                 Şüpheciler ve dönüşümcüler ise başka konularda ayrılmakla birlikte küreselleşmenin milli devlet üzerindeki etkisinin düşünüldüğü kadar kapsamlı ve derin olmadığını ve milli devletin yeni şartlara uyum sağlayarak varlığını sürdüreceğini ileri sürmektedirler.[3] 

         

                  Küreselleşme, 1960’lardan itibaren finans piyasalarında gerçekleşen bütünleşmenin, bilişim teknolojilerinde gelişmenin sonucunda büyük ölçüde doğal bir süreç olarak gelişmiş, ancak SSCB’nin çökmesi ile birlikte ABD tarafından yönlendirilmiş ve Amerikan küreselleşmesine dönüşmüştür. Oysa tarih boyunca değişik çağlarda yaşanan her küreselleşme süreci, doğal bir süreç olarak da başlasa bir süre sonra onu gerçekleştiren/destekleyen öncü hâkim politik ve asker gücün stratejik çıkarlarını güvence altına almayı hedefleyen bir projeye dönüştüğü görülmüştür.

         

        Küreselleşmenin sadece finansal ve ekonomik gelişmelerin zorunlu ve kendiliğinden sonucu olduğu şeklindeki temel tez de doğru değildir. K. Waltz’ın küreselleşmenin Amerikan ordusunun koruması altında ilerlediği tespiti ABD’nin iradesi olmadan küreselleşmenin yürüyemeyeceğini gösterdiği, yönlendirilmiş küreselleşmenin bir Amerikan küreselleşmesi olduğunu da göstermektedir.[4] Buna rağmen küreselleşme sürecinden en fazla istifade eden ülke Çin olmuştur. Amerikan küreselleşmesi, 2008 ekonomik krizi ile büyük ölçüde iflas etmiş, ancak henüz yerine bir şey konulamadığı için ameliyat masasında yatmakta olan bir projedir.

         

        Küreselleşmenin bütün devletler üzerindeki sonuçlarının aynı olduğunu söylemek mümkün değildir. Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki sonuçlar, Türkiye’nin de dâhil olduğu gelişmekte olan ülkelerdeki sonuçlar ve Çin-Hindistan gibi ülkelerdeki sonuçlar, çok farklıdır.

         

        ABD, AB ülkeleri, Japonya, Avustralya, Kanada gibi ülkelerin oluşturduğu gelişmiş ülkelerdeki milli devletler, küreselleşme sürecinin milli devletler üzerindeki yıpratıcı etkilerinden belirli ölçüler içinde uzak kalabildikleri gibi, küreselleşmenin milli devletleri yıpratıcı etkilerini milli menfaatler doğrultusunda gelişmekte olan ülkelere doğru yöneltebilmektedirler.[5] Ancak gelişmiş ülkelerin de küreselleşmenin olumsuz sonuçlarından tamamen kendilerini kurtarabildikleri söylenemez. Özellikle Batı, teşvik ettiği etnik milliyetçilik ve çok kültürcülükten kendisi de ağır darbeler almıştır ve almaya devam etmektedir. Bu ülke orta sınıflarının fakirleşmesi de bir başka olumsuz sonuçtur. Küreselleşme sürecinde gelişmekte olan devletler, gelişmiş ülkelerin karşılaşmadığı saldırılara maruz kalmıştır ve kalmaktadır.[6] Sınır ötesi sermayenin büyümesinden dolayı, gelişmekte olan ülkelerde geleneksel egemenlik 20. yüzyılın sonundan itibaren aşınmaya başlamıştır. Birçok gelişmekte olan devlet tek yanlı, geniş kapsamlı makroekonomik politika uygulama kapasitelerini kaybetmişlerdir.   

             

                 Gelişmiş ülkelerin çok uluslu şirketleri ve yırtıcı sermaye grupları, gelişmekte olan ülkeleri yüksek kârlar elde edebilecekleri av sahaları olarak görmüşlerdir. Gelişmekte olan ülkelerin çok uluslu şirketlere ve yırtıcı sermaye gruplarına direnmesini engellemek amacı ile bu ülkeler biraz önce bahsedilen üst ve alt baskı kurumları tarafından ağır bir baskı altına alınmışlardır.

         

                   Küreselleşme bir Amerikan projesi olmasına ve Amerikan hegemonyasındaki bir tek kutuplu dünya düzenini hedeflemesine rağmen ortaya çıkan sonuç bu olmamıştır. Aksine küreselleşme çok kutupluluğu doğurmuştur.[7] Çin ve Hindistan’da küreselleşme sürecini en iyi değerlendiren ülkelerin başında gelmektedirler. Bu iki ülke küreselleşme oyununu neoliberal kurallara göre değil, Bretton Woods kurallarına göre oynamayı tercih etmişlerdir. Kendilerini koşulsuz bir şekilde uluslararası finans ve ticarete açmak yerine ekonomilerini çeşitlendirmek için devlet müdahaleleri içeren bir strateji geliştirmişlerdir.[8] Diğer bir ifade ile küreselleşme sürecinden en karlı çıkan ülkeler milli devletlerin egemenlik güçlerini ve ekonomik yetkilerini zayıflatan ülkeler değil güçlendiren ülkeler olmuştur.


        


        

        [1] Bu konuda ilk akla gelen isimler Kenichi Ohmae, Jim Falk, Susan Strange gibi isimlerdir. Bkz. Cengiz Bahçekapılı, Küreselleşme Sürecinde Güçsüzleşen Ulus-Devlet, İstanbul 2009, s.3


        

        [2] Köksal Şahin, Küreselleşme tartışmaları Işığında Ulus-Devlet, İstanbul 2009, s.13-14


        

        [3] Age, s14


        

        [4] Kenneth N. Waltz,Globalization and Governance, Political Science and Politcs, Dec 1999, s.694


        

        [5] Bu konuda yakın bir tespit için bkz. P. Hirst ve G. Thompson, age, s. 24


        

        [6] Bu konuda öğrencinin başvurabileceği bir kaynak olarak Oswald de Rivero, Kalkınma Efsanesi-21. Yüzyılın Bağımsız Yaşıyamayan Ekonomileri, Çitlembik Yayınları, İstanbul 2003


        

        [7] P. Hirst ve G. Thompson, age, s.39


        

        [8] D. Rodrik, age,s.xvı


Türk Yurdu Ocak 2013
Türk Yurdu Ocak 2013
Ocak 2013 - Yıl 102 - Sayı 305

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele