Tarihçe


TÜRK YURDU DERGİSİ
 

Türk Yurdu 1911 yılından beri yayın hayatını sürdüren hakemli, süreli ve yerel nitelikteki bir dergidir.Türk Yurdu dergisinin dili Türkiye Türkçesidir. Düşünce, bilimsel araştırma ve kültür alanlarında yazılar yayımlanır. 
 

DEĞERLENDİRME

Dergiye gönderilen yazılar Yayın Kurulu’nun ön değerlendirmesi sonucunda uygun bulunursa, incelenmek üzere iki hakeme gönderilir. Her iki hakemin raporu da olumlu olduğu takdirde yazı yayımlanabilir. Raporlardan birinin olumsuz olması hâlinde yazı üçüncü bir hakemin görüşüne sunulur. İki hakemin olumsuz görüş bildirdiği yazılar dergide yayımlanamaz. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
 

TELİF HAKKI

Yazar, Türk Yurdu’nda yayımlanmış yazısının telif hakkını Türk Yurdu dergisine devretmiş olduğunu kabul eder. Dergide yayımlanan yazılar yayıncının yazılı izni olmadan, tamamı veya bir kısmı herhangi bir yolla çoğaltılamaz. Dergide yer alan yazılar, resim ve şekiller, üçüncü şahıslar tarafından, ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntılanabilir. Resim, tablo, şekil ve benzerlerinin çoğaltılması için gerekli iznin sağlanması yazarın sorumluluğundadır.
 

YAZILARIN GÖNDERİMİ
 

• Yazılar, elmek (mail) yoluyla turkyurdu@turkyurdu.com.tr adresine ulaştırılabilir veya posta adresine CD’ye aktarılmış hâlde gönderilebilir veya elden teslim edilebilir. 
 

• Yazarların 50 kelimelik biyografileri ve fotoğrafları ile çalıştıkları kurum, unvan ve iletişim bilgileri (Posta adresi ve telefon numarası) metinle birlikte sunulmalıdır. 
 

• Türk Yurdu’na gönderilen yazılar, daha önce bir başka yayın organındaveya internet ortamında yayımlanmamış olmalıdır.
 

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Türk Yurdu dergisine akademik makale gönderecek yazarlar aşağıdaki hususlara uymalıdır:
 

Makale Metni: Dergiye gönderilen yazılar ortalama 3.000 kelimeyi aşmamalı, MS Word programında ve Times, Arial veya benzeri bir yazı karakteri ve 1 ara ile yazılmalıdır. (Toplam 6-8 sayfa)
 

Özet: En az 100 en çok 200 kelime arasında ve yazının tümünü temsil edebilecek tarzda ve Türkçe hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Konu ile doğrudan ilgili en az 3, en fazla 8 anahtar kelime verilmelidir.
 

KAYNAK GÖSTERME

Yazılar APA sistemine göre düzenlenmelidir. Bu sisteme göre alıntılar ve atıflar metin içinde verilmelidir. Örnek olarak; (Eröz, 1991, s. 73), (Mardin, 2011, s. 149-157). Kaynaklar, metnin sonunda, alfabetik sırayla yer almalıdır. Elektronik kaynaklar kullanıldığında erişilme tarihi belirtilmelidir.
 

Makaleler

Makalenin başlığı tırnak içerisinde, yayımlandığı kitap veya derginin adı italik olarak verilmelidir. Örnek olarak; Sefercioğlu, N. (2011). “Türk ‘Abece’si Üzerine”, Türk Yurdu, Cilt 31(11), Sayı 290, 307- 309.
 

Kitaplar

Kitap adları italik olarak verilmelidir.
 

Tek Yazarlı Kitaplar

Kuran, E; (1997). Türk Çağdaşlaşması – Çileli Bir Yolda İlerleyiş,Ankara: Akçağ Yayınları.
 

Çok Yazarlı Kitaplar

Tuncer, H., Hacaloğlu. Y., Memişoğlu, R. (1998). Türk Ocakları Tarihi- Açıklamalı Kronoloji 1912-1997,

I-II. Cilt, Ankara: Türk Yurdu Yayınları.
 

Çeviri Kitaplar

Weber. M. (2011). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu (M. Köktürk, Çev.). Ankara: Bilgesu Yayıncılık.

Yabancı Dilde Kitaplar
 

Kinloch, G. C. (1977): SociologicalTheoryIts Development andMajorParadigms, New York: McGraw-Hill, Inc.

Editörlü Kitaplar
 

Özdemir, M. Ç. (Ed.).(2008). Türkiye’de Sosyoloji – İsimler – Eserler I-II,, Ankara: Phoenix Yayınevi.

Yüksek Lisans, Doktora Tezleri
 

Topbaş, E. (2001). Türkiye ve Fransa’da Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Kurum Programlarının Karşılaştırılması. Basılmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 

Elektronik Kaynaklar

Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. TDK, 23 Temmuz 2012 tarihinde tdkterim.gov.tr/atasoz/?kategori=atalst&kelime=gibi&hng=tam adresinden erişildi.
 

Alıntılar 

Üç satır ve daha az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde, üç satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde, 10 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.
 

Dipnotlar

Kaynak gösterme dışında kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalar, birden başlayarak dipnot kullanmak suretiyle yapılabilir. Dipnotlar verildiği sayfanın altında 10 puntoyla yazılmalıdır.
 

Tablo ve Şekiller

Her tablo, tablo numarası ve adını içeren bir başlık taşımalıdır.
 

Gerekliyse, semboller için yapılacak açıklamalar tablonun hemen altında gösterilmelidir. Şekil açıklamaları numaralandırılmalı ve sırasıyla dizilmelidir. Hazırlanan tablo ve şekiller belirtilen sayfa boyutlarını aşmamalı ve metin içerisinde yer alacakları bölüme düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir. 
 

Yayına konulacak resimlerin profesyonel nitelikte çizim veya fotoğraflar olması gerekir. 
 

Şekil sayısı, yazar ve “konu” her şeklin altında açık bir biçimde belirtilmelidir.
 

Elektronik ortamdaki siyah/beyaz iki renkli ve renkli resimlerin ölçüleri verildikten sonraki son çözünürlüğünün 300 dpi, çizgi çizimlerinin ise 800-1200 dpi olması gerekir. Yazıya konulan resimler gifveya jpeg formatlarında olmalıdır.
 

İLETİŞİM

Türk Yurdu Dergisi, Türk Ocakları Genel Merkezi, Türk Ocağı Cd. Prof. Dr. Osman Turan Sk. No.1 Balgat-ANKARA

Telefon ve Belgegeçer: 90(312) 229 69 74

Elmek: turkyurdu@turkyurdu.com.tr/abonebilgi@turkyurdu.com.tr