Yazı Gönderimi


YAZILARIN GÖNDERİMİ

• Türk Yurdu dergisine gönderilecek yazılar, aşağıdaki yazım kaideleri dikkate alınarak elektronik posta
(mail) yoluyla turkyurdu@turkyurdu.com.tr adresine ulaştırılmalıdır.
 
• Yazarların 50 kelimelik biyografileri ile çalıştıkları kurum, unvan ve iletişim bilgileri (Posta adresi ve telefon
numarası) metinle birlikte sunulmalıdır. 
 
• Türk Yurdu’na gönderilen yazılar, daha önce bir başka yayın organında veya internet ortamında
yayımlanmamış olmalıdır.
 

TÜRK YURDU DERGİSİ YAYIM İLKELERİ

 
TÜRK YURDU DERGİSİ
 
Türk Yurdu 1911 yılından beri yayın hayatını sürdüren hakemli, süreli ve yerel nitelikteki bir dergidir. Türk
Yurdu dergisinin dili Türkiye Türkçesidir. Düşünce, bilimsel araştırma ve kültür alanlarında yazılar
yayımlanır. 
 
DEĞERLENDİRME
Dergiye gönderilen yazılar Yayın Kurulu’nun ön değerlendirmesi sonucunda uygun bulunursa, incelenmek
üzere iki hakeme gönderilir. Her iki hakemin raporu da olumlu olduğu takdirde yazı yayımlanabilir.
Raporlardan birinin olumsuz olması hâlinde yazı üçüncü bir hakemin görüşüne sunulur. İki hakemin
olumsuz görüş bildirdiği yazılar dergide yayımlanamaz. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
 
TELİF HAKKI
Yazar, Türk Yurdu’nda yayımlanmış yazısının telif hakkını Türk Yurdu dergisine devretmiş olduğunu kabul
eder. Yayıncının yazılı izni olmadan, dergide yayımlanan yazıların tamamı veya bir kısmı herhangi bir yolla
çoğaltılamaz. Dergide yer alan yazılar, resim ve şekiller, üçüncü şahıslar tarafından ancak kaynak
gösterilmek suretiyle alıntılanabilir. Resim, tablo, şekil ve benzerlerinin çoğaltılması için gerekli iznin
sağlanması yazarın sorumluluğundadır.
 
YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
• Türk Yurdu dergisine akademik makale gönderecek yazarlar aşağıdaki hususlara uymalıdır:
 
• Makale Metni: Dergiye gönderilen yazılar 3.000 kelimeyi aşmamalı, MS Word programında ve Times, Arial
veya benzeri bir yazı karakteri ve 1 ara ile yazılmalıdır.
  
Kaynak Gösterme
Yazılar APA sistemine göre düzenlenmelidir. Bu sisteme göre alıntılar ve atıflar metin içinde verilmelidir.
Örnek olarak; (Eröz, 1991, s. 73), (Mardin, 2011, s. 149-157). Kaynaklar metnin sonunda, alfabetik sırayla yer
almalıdır. Elektronik kaynaklar kullanıldığında erişilme tarihi belirtilmelidir.

 
Makaleler:
Makale başlığı tırnak içerisinde, yayımlandığı kitap veya derginin adı italik olarak verilmelidir. Örnek olarak;
Sefercioğlu, N. (2011). “Türk ‘Abece’si Üzerine”, Türk Yurdu, Cilt 31(11), Sayı 290, 307- 309.
 
Kitaplar:
Kitap adları italik olarak verilmelidir.
 
Tek Yazarlı Kitaplar:
Kuran, E; (1997). Türk Çağdaşlaşması – Çileli Bir Yolda İlerleyiş,Ankara: Akçağ Yayınları.
 
Çok Yazarlı Kitaplar:
Tuncer, H., Hacaloğlu. Y., Memişoğlu, R. (1998). Türk Ocakları Tarihi- Açıklamalı Kronoloji 1912-1997,
I-II. Cilt, Ankara: Türk Yurdu Yayınları.
 
Çeviri Kitaplar:
Weber. M. (2011). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu (M. Köktürk, Çev.). Ankara: Bilgesu Yayıncılık.

Yabancı Dilde Kitaplar:
 
Kinloch, G. C. (1977): Sociological Theory Its Development and Major Paradigms, New York: McGraw-Hill,
Inc.

Editörlü Kitaplar:
 
Özdemir, M. Ç. (Ed.).(2008). Türkiye’de Sosyoloji – İsimler – Eserler I-II,, Ankara: Phoenix Yayınevi.

Yüksek Lisans, Doktora Tezleri:
 
Topbaş, E. (2001). Türkiye ve Fransa’da Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Kurum Programlarının Karşılaştırılması.
Basılmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 
Elektronik Kaynaklar:
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. TDK, 23 Temmuz 2012 tarihinde
tdkterim.gov.tr/atasoz/?kategori=atalst&kelime=gibi&hng=tam adresinden erişildi.
 
Alıntılar:

Üç satır ve daha az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde, üç satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve
solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde, 10 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.
 
Dipnotlar:
Kaynak gösterme dışında kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalar, birden
başlayarak dipnot kullanmak suretiyle yapılabilir. Dipnotlar verildiği sayfanın altında 10 puntoyla
yazılmalıdır.
 
Tablo ve Şekiller:
Her tablo, tablo numarası ve adını içeren bir başlık taşımalıdır.
 
Gerekliyse, semboller için yapılacak açıklamalar tablonun hemen altında gösterilmelidir. Şekil açıklamaları
numaralandırılmalı ve sırasıyla dizilmelidir. Hazırlanan tablo ve şekiller belirtilen sayfa boyutlarını aşmamalı
ve metin içerisinde yer alacakları bölüme düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir. 
 
Yayına konulacak resimlerin profesyonel nitelikte çizim veya fotoğraflar olması gerekir. 
 
Şekil sayısı, yazar ve “konu” her şeklin altında açık bir biçimde belirtilmelidir.
 
Elektronik ortamdaki siyah/beyaz iki renkli ve renkli resimlerin ölçüleri verildikten sonraki son
çözünürlüğünün 300 dpi, çizgi çizimlerinin ise 800-1200 dpi olması gerekir. Yazıya konulan resimler gif veya
jpeg formatlarında olmalıdır.
 
İLETİŞİM
Türk Yurdu Dergisi, Türk Ocakları Genel Merkezi, Türk Ocağı Cd. Prof. Dr. Osman Turan Sk. Nu: 1 Balgat-
ANKARA
Telefon ve Belgegeçer: 90(312) 229 69 74
Elektronik posta: turkyurdu@turkyurdu.com.tr
abonebilgi@turkyurdu.com.tr