İmparatorluk Politikalarında Teo-Stratejiler ve Türkiye

Mayıs 2008 - Yıl 97 - Sayı 249

 

NADİM MACİT

 

        Fark Yayınları, Ankara 2008, 479 s.

İmparatorluk Politikalarında Teo-Stratejiler ve Türkiye, çağımızı şekillendiren olayların arka planındaki en önemli unsurlardan biri olan ve  giderek bölgesel ve küresel politik stratejilerin de en etkili aracı olarak karşımıza çıkan din’in uluslararası ilişkiler ağındaki stratejik boyutunu aydınlatmayı amaçlıyor.

Hıristiyanlığın batılı ve doğulu yüzlerinin ve bunların Yahudilikle olan bağının politik-stratejik temelde ele alındığı kitapta, şu temel soruların cevabı aranıyor: Osmanlı Devleti’ne misyonların girişi, bunların dini-etnik ayrışma üzerinden izledikleri politikaların tarzı ve sonuçları nelerdir? Cumhuriyet’in kurucu aklının misyon hareketine karşı tavrını nasıl değerlendirmeliyiz? Dünya sistemi kurma ve bunun üzerinden politik pratikler geliştirme çabası içerisinde dinlerin yeri nedir? Soğuk Savaş Dönemi ve sonrasında Hıristiyan dünyada geliştirilen teo-stratejik modeller ve bunların ülkemize yönelik etkileri nelerdir?

Teo-Strateji kavramının, “Kültürel bilinci, ortak tasavvur biçimlerini, sembolleri ve mitleri dini-politik dille ortak bir amaç için güç unsuruna dönüştürme, farklı inanç ve kültür havzalarını yönlendirme ve kendi politik-ekonomik kurallarına bağlama yöntemi, egemen devletlerin ve güç merkezlerinin farklı nedenlerle uyguladıkları politik pratikleri dinle meşrulaştırma” olarak tanımlandığı çalışmada “Batı ve doğu merkezli politik-stratejik modellerle kiliselerin geliştirdiği teo-stratejik modellerin buluştuğu noktaları aydınlatmayı” amaçlayan yazar; anılan model ve projelerin içinde yer alanların, kendilerini her ne kadar “kutsallık-özgürlük-demokratlık” üçlemi altında sunsalar ve  “dünya barışı için İsa Mesih’in etrafında birleşelim” çağrısı yapsalar da siyasi dilde beşinci özgürlük olarak tanımlanan “esaretin sözcüleri” olduğunu iddia ediyor.

 


Türk Yurdu Mayıs 2008
Türk Yurdu Mayıs 2008
Mayıs 2008 - Yıl 97 - Sayı 249

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele