İçindekiler


Türk Yurdu Ekim 2017

Nevâyî Yolu

1441-1501 yılları arasında yaşayan Ali Şir Nevâyî2, Türkçenin ve sanatkârlığın ebedîliğini müjdeleyen önemli şahsiyetler arasındadır. Kendisinden 100 küsur yıl önce Anadolu’da Âşık Paşa’nın ...