İçindekiler 292

Aralık 2011 - Yıl 100 - Sayı 292Yeni Anayasa Hazırlıkları Fetiş Haline Getirilmemelidir • Nuri Gürgür 2

 

100. Yılda Daha Büyük ve Güçlü Türkiye Özlemi • M. Çağatay Özdemir 7

 

19. Yüzyıl Avrupa’sı ve Osmanlı Modernleşmesi • Ramazan Korkmaz 9

 

Türkiye’de Modernleşme ve Din • Ünver Günay 24

 

Örneklerle Türk Kültüründe Dinî Hoşgörü • Hüsnü Ezber Bodur 35

 

İmam Mâturîdî’nin Akılcı Din Anlayışı • Sönmez Kutlu 41

 

Göçebe - Sözlü Kültürün Türk Modernleşmesi Açısından Mahzurları • Erol Göka 52

 

Kültürel Hafıza ve Zamansallık Bağlamında Türk Mitolojisi • Mustafa Arslan 57

 

Şahnâme’de Türkler • Belkıs Altuniş Gürsoy 66

 

Çağdaş Yönetimin İki Yüzü ve Yönetici İkiyüzlülüğü • Feyzullah Eroğlu 75

 

Oluşumdan Kimliğe Modern Türk Düşüncesi • Erdinç Yazıcı 84

 

Postmodernitenin Ettikleri / Tükettikleri... • Fatih Arslan 88

 

Post-oryantalist Söylem ve Türkiye • Kamil Aydın 90

 

Bağsız Bireyin Modern Bunalımları: Değişen Dünyada Sosyal İlişkiler • Ersan Ersoy 94

 

Türk Romanında Modernist / Postmodernist Yönelişler ve ‘Ulysses’ten ‘Aydaki Kadın’a Romanda Anlatma Problemi • Mümtaz Sarıçiçek 103

 

Erken Dönem Cumhuriyet’te Çağdaşlaşma / Modernleşme Çabaları • Adem Efe 116

 

Cumhuriyet Döneminde Köy, Köylülük, Köycülük ile Kırsal Yapıdaki Değişim ve Gelişmeler -II • Celal Er 121

 

Öğretmen Yetiştirmede Türkçe Alan Öğretiminin Sorunları • İsa Özkan 132

 

Türkiye’de Okuma Alışkanlığı Göstergeleri ve Türk Ocaklarının Okuma Alışkanlığı Kazandırma Çalışmaları • Ahmet Arın 137

 

Kanuni Sultan Süleyman’ın Nemçe Krallarından I. Ferddinand, V. Karl ve II. Maximilian’a Yazdığı Fermanlar Üzerine Bir Değerlendirme Abdurrahman Güzel 145

 

Türk-İslam Düşüncesinden Kapitalizm-Sosyalizm Çıkmazına: Toplumsal Sınıfl arın Oluşumunda Beşerî Sistemlerin Rolü • Adnan Gürbüz 158

 

Osmanlı Taşrasında Lâkaplar (Demirci Kazası Örneği) • Ertan Gökmen 162

 

Tanzimat Sonrası Türk Şiirinde Hz. Peygamber Tasavvurunda Değişme • İsmail Çetişli 170

 

Gönül Çalab’ın Tahtı • Mustafa Tatcı 181

 

İdeal İnsan Nasıl Olmalıdır? • Mehmet Özmenli 186

 

Satranç’ın Atası Olan Türk Zekâ Oyunu; Mangala • Arslan Küçükyıldız 190

 

“Hak Âşığı ve Halk Ozanı Yoksul Derviş”in Şiirlerinde Vatan Teması • Mehmet Sarı 203

 

Müftüoğlu Ahmet Hikmet Bey’in Türk Yurdu’ndaki Yazıları Üzerine Bir İnceleme • Mustafa Gündüz 210

 

Evanjelizm ve Türkiye • Bayram Polat 216

 

Türk Yurdu Dergisinde Alevîlik ve Bektaşîlik Hakkında 1911-2000 Yılları Arasında Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir Değerlendirme • Hamiye Duran 224

 

Millî Dilde ve Millî Kimlikteki Aşınmanın Topluma Olumsuz Yansımaları • İlyas Yağcı 236

 

Osmanlı’da Türk Milliyetçiliğinin Oluşumuna Zemin Hazırlayan Dinamikler Üzerine Düşünceler • Mehmet Beşirli 241

 

Balkanlar ve Kafkasya’dan Kayseri’ye Gelenler • Hava Selçuk 247

 

Selçuklular Devrinde Niğde Sübaşıları • Ahmet Akşit 255

 

İşgal İstanbul’unda Yahudiler • Rahime Demir - Şarika Gedikli Berber 259

 

Türk Eğitim Sisteminde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sorunu ve Çözüm Önerileri • Sırrı Akbaba 265

 

Dünden Bugüne Pomaklar • Nimet Ayşe Bakırcılar 269

 

Mehmet Emin Yurdakul’un ‘Irkımın Türküsü’ Şiiri Üzerine • Fatih Sakallı 273

 

DÜŞÜNCELER • Son Demde Açan Güller: Na’t-ı Şerîfl er • Mehmet Güneş 275

 

KİTAP • Hüseyin Namık Orkun’u Tanıtan Önemli Bir Araştırma • Necmeddin Sefercioğlu 280

 

Basından Seçmeler 282

Türk Dünyasından Haberler 293

Türk Ocaklarından Haberler 295

Dizin 301