YAKUT’TAN TARİHLER

Haziran 2007 - Yıl 96 - Sayı 238 

(Haziran Ayı)

Peyamî Safâ’nın Vefatına Tarihtir 15 Haziran 1961

Türk Edebiyatı’nın ölümsüz ismi mütefekkir

Çalıştı milleti uğruna hep o çekti cefâyı

 

Pek çok eser bırakıp gitti dâr-ı ukbâ’ya amma

Görmedi hiç hal-i hayatında beklenen vefâyı

 

Geldi iki zat dua ile yazdı tarihi Yakut:

“Ya Kuddûs! dâhil et cennetine Peyamî Safâ’yı”

1959+2 = 1961

يا قدوس! داخل ايت جنتكه يامى صفايى

         

        Ord. Prof. Mehmet Fuat Köprülü’nün Vefatına Tarihtir: 28. Haziran.1966

         

        Büyük Türkolog, araştırmacı ve siyasetçi

        İrtihal etmiş, rahmetini bolca versin İlâh

        Çıktı bir zât söyledi vefât tarihini Yakut:

        “Köprülü Hoca geçti ecel köprüsünden eyvâh!”

        1387-1=1386 H.                               1966

        كوﭙريلى خواجه كجدى أجل كوﭙريسندن  ايواه !

         

Yusuf İmamoğlu’nun Şehâdetine Târihtir:  8 Haziran 1970

İstanbul Edebiyat Fakültesi’nde na-hak yere

Vurdular Yusuf’u komünistler, ne kadar da gaddar!

 

Polislere engel olup, ambulansı sokmadılar

Bir civândı gitti vâh! Setr et günahını Yâ Settâr!

 

Çıktı iki ülkücü ettiler niyaz târihini:

“Yusuf İmamoğlu’nu şühedâdan eyle Yâ Cabbâr!”

1972-2= 1970

يوسف امام اوغلى نى شهدادن ايله ياجبار

 

Ord. Prof.Dr. Hilmi Ziya Ülken’in Vefatına Tarihti:  05. Haziran. 1974

Fakülteden hocam Hilmi Bey

Eserleriyle kıldı ziya

Geldi bir zat dedi tarihi:

“İrtihal etti Hilmi Ziya”

1973+1=1974

ارتحال أتدى حلمى ضيا

 

Hafız-Hattat Kemal Batanay’ın Vefatına Tarihtir: 22 Haziran 1981

Bestekâr, tamburî, hattat ve şâirandan

Hezarfen bir üstad, terketti bu cihânı

Çıktı iki dost dua ile yazdı tarihi:

“Hâfız Batanay’ın firdevs ola mekânı”

1983-2= 1981

حافظ باتان آيك فردوس اولا مكانى

         

        Halide Nusret Zorlutuna’nın Vefatına Tarihtir: 10 Haziran. 1984

        Sanat hayatında elli yılı geride bırakıp

        Göçtü âhirete bu sene, vâsıl-ı Mevlâ oldu

        Yakut’un şu târihi olsun rahmete bir vesile:

        “Halide Nusret Zorlutuna vâsıl-ı bekâ oldu”

        1984

        خالده نصرت زورلى طونه واصل بقا اولدى

 

Prof.Dr.Mehmet Eröz’ün Vefatına Tarihtir 20 Haziran 1986

Aydın’lı Yörük Mehmet Eröz dostum

Vâsıl oldu bu yıl dâr-ı bekâya

Çıktı iki Yörük yazdılar tarihi:

“Gitdi nâgâh Yörükoğlu ukbâya”

1988-2=1986

كتدى نا كاه يوروك اوغلى عقبايه

 

 

Cemil Meriç’in Vefatına Tarihtir 13 Haziran 1987

Vâh Cemil Bey gitti, artık ecrin

Ahiret Yurdunda versin Rahman

Çıktı bir zat şöyle yazdı tarihi:

“Cennetü’l-huld âna olsun mekân”

1408-1=1407

جنة الخلد آكه اولسون مكان

 

Prof. Dr. Orhan Düzgüneş’in Vefatına Tarihtir:

        27 Haziran 1996

         

        Türk Ocakları eski Genel Başkanı

        Rıhletiyle cennet-i Hakk’ı özledi

        Çıktı bir zat söyledi tarihi Yakut:

        “Orhan Düzgüneş Bey de veda’ eyledi”

        1418-1=1417 H.                            1996

        اورخان دوزكونش بك ده وداع ايلدى

 

         

         

         

         

        Bestekar Cinuçen Tanrıkorur’un Vefâtına Tarihtir: 28. Haziran. 2000

         

        Vâh irtihal etmiş bestekâr Cinuçen Bey de

        Olmuştu ülkesinin beynelmilel gururu

        Sâl-i Rumî’den söyledi Yakut mühmel tarih:

        “Fî yevmi’l-hisab Tanrı korur, Tanrıkorur’u”

        1416 R.                                       2000

في يوم الحساب تكرى قورور تكرى قورورو

 

Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven’in Vefatına Tarihtir  18 Haziran 2005

 

Amiran Hanım o mümtaz şahsiyet kim

Kıldı te’vil Kur’ân’dan pek çok âyet

İctimaiyyat- tasavvuf oldu kardeş

Ehl-i tevhid bilmiyor başka hikâyet

Nice yıldızlar ufûl eyledi bu demde

Dâr-ı dünya böyledir etme şikâyet

Sâl-i Rûmî oldu ânın irtihâli

Yürüdü Hakk’a, bula sırr-ı velâyet

Terk edince ikiliği geldi târih:

“Farkla cemde buldı tevhîdi nihâyet”

R. 1421        (2005)

فرقله جمده بولدى توحيدى نهايت