Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler

Nisan 2015 - Yıl 104 - Sayı 332        1915 yılında yapılan tehcirin 100. yıldönümü vesilesiyle tarihte birlikte uzun yıllar yaşadığımız Ermeni toplumunun içinden çıkan Rahip Y. G. Çark’ın Türk devletine hizmetlerini anlatmak gayesiyle kaleme aldığı Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler 1453-1953 isimli eserinin1 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından satın alınması için yaptığı müracaatın kabulü sürecine temas etmek istiyoruz.

        
Yazar aşağıdaki dilekçesiyle müracaatını yapmıştır:

         

        T.C. Milli Eğitim Vekâleti Yüksek Katına

        
“Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler” adlı kitabımı sizlere takdim etmekle mezkûr eserimin maksadı Ermeni vatandaşlarına Türk tarihini tanıtmak, Türk hükümetinin asırlardan beri onlara emniyet ve alâka göstermiş olduğunu, bilmukabele Ermeni vatandaşlarının da kendi ecdatları gibi Türk hükümetine karşı sevgi ile bağlanmalarını telkin etmek olduğunu tebarüz ettirmektir.
Bu itibarla, sizlerin de tetkik neticesinde takdir edeceğinize emin olmamla, iş bu eserimin tarafınızdan berai muavenet ve en iyi şartlar altında satın alınması takarrür edeceği takdirde, keyfiyetin bendenize bildireceğinize intizaren şükranlarımın ihzariyle derin saygılarımın kabulünü istirham eylerim.

        
Müellif
Yervant Çark
Katolik Rahibi 17.07.1953
Adres:
İstiklâl Caddesi Perukâr Çıkmazı 2
İstanbul-Beyoğlu

         

        [gid]74[/gid]