1911-2010 Yılları Arasında Türk Yurdu Dergisinde Yayımlanan Eğitimle İlgili Yazılar

Şubat 2011 - Yıl 100 - Sayı 282        Hangi türden olursa olsun, her yazı, yazıyı yazan kişinin yaşadığı devrin gündeminden etkilenir. Bunun temel sebebi, insanın zihinsel tasarımıyla ilgilidir. İnsanın zihin tasarımı, içine doğduğu aile, ailenin yaşadığı doğal ve coğrafî çevreler, dinî ve mistik ortamlar, çalışma ortamları, felsefî ve siyasî çevrelerin etkilerine göre şekillenir. Dolayısıyla bir insanın diğer insanlarla paylaşmak üzere ortaya koyduğu somut ve soyut ürünlerin temelinde onun zihinsel tasarımı yer alır.

         

        Yazarlar, bir anlamda, yaşadıkları dönemin kendileri üzerinde oluşturdukları etkileri zihinsel tasarımları çerçevesinde değerlendirip sonuçlarını okuyucularıyla paylaşırlar. Yazarların okuyucularıyla paylaştıkları fikirler ve düşünceler, bir bakıma onların yaşadıkları dönemlerin gündeminde öne çıkan konular temelinde ortaya çıkarlar. Gündeme çıkan konular zihinsel yapılarla örtüşüyorsa konulara olumlu, örtüşmüyorsa olumsuz yaklaşılır.

         

        Eğitimle ilgili yazılar ve bu yazıları üreten yazarlar da kendi dönemlerinin eğitim gündemlerini yansıtırlar. Yazarlar, eğitim gündeminde öne çıkan olaylardan hangisinin etkisinde kalmışlarsa o konuyla ilgili düşüncelerini okuyucularına ulaştırırlar. Türk Yurdu dergisinin yazarları için de durumun farklı olduğu söylenemez.

         

        Değişik tanımlara sahip olsa da eğitimin tek bir amacı vardır. Bu amaç, toplumun isteklerine uygun özelliklere sahip insanı yetiştirmektir. Toplum, bu amacın etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi için somut ve soyut kazanımlarının önemli bir kısmını ayırmaktadır. Bir toplumun eğitim sistemi söz konusu imkânlar sayesinde kurulmakta ve işletilmektedir. Dolayısıyla eğitim sistemi toplumun talepleri doğrultusunda yapılandırılır ve işletilir. Toplumsal taleplerin dikkate alınmadığı sistemlerde sürekli sorunlar yaşanması kaçınılmaz hale gelir.

         

        Demokratik toplumlarda, toplum, eğitimle ilgili ihtiyaçlarını karşılaması için millet meclisine yetki verir. Meclis toplumdan aldığı yetki çerçevesinde, yasal düzenlemeleri hazırlar ve bu düzenlemeleri hayata geçirmek üzere görevlendirme yapar. Eğitim sistemi bu görevlendirme sonucu işletilmeye başlar. Eğitim sisteminin temel bileşenlerini, Milli Eğitim Bakanlığı (merkez ve taşra teşkilatlarıyla birlikte tüm birimler yani okula kadar olan yapı), okullar (yönetim, öğretmen, öğrenci, program) ve veliler oluşturmaktadır. Toplumun istediği özelliklere sahip insanı bu sistemin yetiştirmesi beklenir. Eğitim sistemi, bu bağlamda iki hususa dikkat etmek zorundadır. Birincisi, bireye vatandaşlık duygusunu kazandırmak (topluma uyum sağlama), yani bireyi vatandaş olarak yetiştirmek. İkincisi bireyi toplumla bütünleşmesini kolaylaştıracak ve aynı zamanda toplumun ilerlemesine katkı sağlayacak bir meslek sahibi yapmak. Bu iki hususu sağlıklı bir biçimde yerine getiremeyen bir eğitim sistemi ağırlıklı olarak sorun üreten bir yapı olmaktan öteye gidemez.

         

        Vatandaş yetiştirme ve meslek sahibi yapma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yer okuldur. O halde okul bir eğitim sisteminin en önemli bileşenini oluşturmaktadır. Dolayısıyla sistemin çıktılarına ev sahipliği yapan bu mekânın her türlü imkânla donatılması birinci derecede önemli hale gelmektedir. Okulun iyi çalışması, yönetim, öğretmen, öğrenci, veli ve program uyumluluğuna bağlıdır. Burada söz konusu edilen uyumluluğun sürdürülebilirliği silsileviolarak millet meclisiyle ilişkilendirilebilir. Zira okul meclisin işaret ettiği eğitim politikalarını hayata geçirmeye çalışır.

         

        Eğitimle ilgili bir yazı, eğitim sisteminin kendisini veya eğitim sisteminin bileşenlerinden birini/birkaçını konu edinebilir. Türk Yurdu dergisinde yayınlanan eğitimle ilgili yazılar bu çerçevede değerlendirildi. Yazıların toplanmasında ve tablo halinde düzenlenmesinde, Hüseyin Tuncer tarafından hazırlanan Türk Yurdu Bibliyografyası (2002) belirleyici oldu. Tuncer, Türk Yurdu dergisinin sayılarını, yayın aralıklarını esas alarak yedi devre halinde gruplandırmaktadır. Bu çalışmada, Tuncer tarafından yapılan gruplandırma esas alındı (Tablo 1). Fakat yedinci devre, dergi, yedinci devrenin başlangıcı olan 1987’den beri kesintisiz çıkmaya devam ettiği için 1987- 2001 yerine 1987-2010 olarak alındı. Yedinci devrenin yazıları, bu devredeki yazıların çokluğu ve dizgi şartları dikkate alınarak altı tablo halinde düzenlendi.

         

        Diğer yandan, bu çalışmada geçen, dergi kelimesi Türk Yurdu dergisi, yazı kelimesi de eğitimle ilgili yazı yerine kullanıldı. Çalışmada verilen yazı miktarları, ulaşılabilen yazı miktarlarını göstermektedir. Bunların dışında da yazılar olabilir. Bu konuda okuyucularımızın desteklerini bekleriz. Dergilerin tarih ve sayıları, yazarların isimleri ve yazı başlıkları tablolarda verildiği için çalışmada, dipnot ve kaynakça kullanılmamıştır.

         

        Türk Yurdu dergisi, yüz yıllık zaman dilimi içerisinde, zaman zaman çıkma sorunları yaşasa da günümüze kadar yaşamayı başarmış bir dergidir. Derginin bu özelliği dikkate alındığında derginin daha uzun yıllar topluma hizmet vereceği öngörülebilir. Şimdi, dergiye daha nice yüz yıllık ömürler dileyerek dergide çıkan eğitimle ilgili yazıların analizlerine geçebiliriz. Türk Yurdu dergisinde yayımlanan eğitimle ilgili yazıların yayın devrelerine göre dağılımları Tablo 1’de özetlenmiştir.   

              

          

        Tablo 1. Türk Yurdu Dergisinde Yayımlanan Eğitimle İlgili Yazıların Yayın Devrelerine Göre Dağılımları

         

        Yayın Devreleri

Yazı Miktarı

        1 Devre 1911 -1918

32

        2 Devre 1923 -1931

27

        3 Devre 1942-1943 

1

        4 Devre 1954-1957            

10

        5. Devre 1959-1968

55

        6. Devre 1970

2

        7. Devre 1987-2010

204

        TOPLAM

331

         

         

        Tablo 1’de görüldüğü gibi, 1911-2010 yılları arasında Türk Yurdu dergisinde eğitimle ilgili toplam 331 (ulaşılabilen) yazının yayınlandığı gözlenmektedir. Yazıların devrelere göre dağılımlarına bakıldığında; 204 yazı ile yedinci devrenin birinci sırada; 55 yazı ile beşinci devrenin ikinci sırada; 32 yazı ile birinci devrenin üçüncü sırada ve 27 yazı ile de ikinci devrenin dördüncü sırada yer aldıkları görülmektedir.

         

        Yedinci devre, eğitimle ilgili yazılar bağlamında, altın devre olarak kabul edilebilir. Bu devrede, eğitimle ilgili yılda ortalama 8-9 yazının yayınlandığı gözlenmektedir. Bu devre derginin kesintisiz çıkması bakımından da en uzun devreye tekabül etmektedir. Eğitim yazıları açısından beşinci devrenin de diğer devrelere göre verimli geçtiği söylenebilir. Bu devrede eğitimle ilgili yılda ortalama 6-7 yazının yayınlandığı gözlenmektedir. Birinci ve ikinci devreler, derginin yayın ömrü bakımından birbirlerine denk görünmektedirler. Bu devrelerdeki makale sayıları da birbirine yakın. Bu devrelerde, eğitimle ilgili yılda ortalama 3-4 yazının yayınlandığı gözlenmektedir. Üçüncü ve altıncı devreler derginin yayın ömrünün çok kısa olduğu dönemlerdir. Bu devrelerde eğitimle ilgili bir-iki yazının yayınlandığı gözlenmektedir. Bu verilerden hareketle derginin yayın süresiyle dergide yayınlanan yazı miktarı arasında doğrusal bir ilişkinin olduğunu söyleyebiliriz.

         

         

         

         

  1. I. DEVRE (1911 -1918)

         

        Derginin birinci devresi 1911-1918 yılları arasını kapsamaktadır. Bu devrede, dergide yayınlanmış olan yazılar Tablo 2’de özetlenmiştir.  

         

         

        Tablo 2. 1911 -1918 Yılları Arasında Türk Yurdu Dergisinde Yayınlanan Eğitimle İlgili Yazılar

         

Yıl

Sayı

Yazar

Makale

         

         

         

         

        1912

        7

        İsmail Gasprinski

        Türk Yurducularına

        16

        Akçuraoğlu Yusuf

        Emel ve İdeale

        19

        Ispartalı Hakkı

        Kimin ki Dağda Bağı Var Yüreğinde Dağı Var

        20

        Akil Muhtar

        Doğru Düşünmek Niçin Gayet Güçtür

        21

        Ispartalı Hakkı

        Kimin ki Dağda Bağı Var Yüreğinde Dağı Var

        22

        Tevfîk Nureddin

        Türk İptidai Mektep Kitapları

        25

        Ispartalı Hakkı

        Kimin ki Dağda Bağı Var Yüreğinde Dağı Var

        29

        Ahmed Edib

        Kızıma

         

         

         

        1913

        31

        Ali Haydar

        Îbtidaiye Mekteplerinde -Yurt Terbiyesi

        34

        Ispartalı Hakkı

        Kimin ki Dağda Bağı Var Yüreğinde Dağı Var

        35

        Türk Gücü Heyeti

        Türk Gücü: Türk'ün Gücü Her Şeye Yeter

        37

        Türk Gücü

        Türk Gücünün Ne Olduğunu Bildirmek İçin

        50

        Abdurrahman Fahreddinof

        Avrupa’da Türk Talebesi

        50

        A. Y.

        Avrupa’ da Okuyan Türk Talebemizden Bir Sual

        1914

        60

        İbrahim Hakkı

        Avrupa’da Okuyan Türk Talebesinden Alınan Cevaplar

         

        1915

        75

        Akçuraoğlu Yusuf

        Düşünülecek Meselelerimizden

        99

        Kazım Nami

        Musa Efendi Carullah’ın Terbiyeye Dair Fikirleri

         

         

         

         

        1916

        100

        Nafi Atuf

        Terbiyede: Tarih ve Felsefe

        103

        Nafi Atuf

        Seciyye

        104

        M. Rahmi (Ferrier’den çeviri)

        Yeni Terbiye Usulleri, Almanyalı Hermann Lich ve Yeni Mektebi

        105

        S. A.

        Maarif Yılı

        107

        Nafi Atuf

        Terbiye’ de Muhit ve Nüfuz (otorite)

        109

        M. Rahmi

        Yeni Mektepler

        112

        Nafi Atuf

        Maarifimiz Hakkında-2

        117

        C. S.

        İsmail Mahir Efendi

        119

        Halide Edip

        1332 Senesi Vakıf Kız Mekteplerinin Senelik Raporu

         

        1917

        131

        İbrahim Alaaddin

        Terbiye-i Bediiye 5

        131

        İbrahim Alaaddin

        Maarif ve Edebiyat Yılı

        135

        İbrahim Alaaddin

        Terbiye-i Bediiye-6

        143

        M. Rahmi

        Cenevre Koleji ve Mükâfat Tevzii

        1918

        151

        Nafi Atuf

        Bizde Dârüleytâmlar

        153

        İsmail Hakkı

        Milliyet ve Terbiye

         

         

        Tablo 2’de görüldüğü gibi, Türk Yurdu dergisinin birinci devresinde (1911-1918), eğitimle ilgili olarak, birisi çeviri olmak üzere toplam 32 yazı yayınlanmıştır. Bu devrede, 1916, 1912 ve 1913 yıllarındaki yazı miktarı diğer yıllara göre biraz daha fazladır. Yazı yazma sıklığı bakımından Ispartalı Hakkı, Nafi Atuf, M. Rahmi ve İbrahim Alaaddin isimleri ön plana çıkmaktadır. Ele alınan konular bakımından çeşitlilik oldukça fazla. Eğitimin hemen her boyutuyla ilgili düşüncelere yer verildiği gözlenmektedir. M. Rahmi isimli yazarın Avrupa’daki yeni eğitim hareketlerini yakından izlediği anlaşılmaktadır. Ayrıca 1913-14 yıllarında yayınlanan makalelerden anlaşıldığı kadarıyla yurt dışına gönderilen talebelerin durumları da ele alınmaktadır.   

         

         

         

  1. II. DEVRE (1923 -1931)

         

         

        Derginin ikinci devresi 1923-1931 yılları arasını kapsamaktadır. Bu devrede, dergide yayımlanmış olan yazılar Tablo 3’de özetlenmiştir.

         

         

        Tablo 3. 1923 -1931 Yılları Arasında Türk Yurdu Dergisinde Yayınlanan Eğitimle İlgili Yazılar

         

Yıl

Sayı

Yazar

Makale

        1924

        162

        Nafi Atuf

        İlk Erkek ve Kız İdadileri

        1925

        168

        Akçuraoğlu Yusuf

        Darülfünunlarda Talebe Hayatı ve Talebe Ruhu

        168

        Urfa Mebusu Refet

        Türkiye’de İbtidai Marif -1

        169

        Urfa Mebusu Refet

        Türkiye’de İbtidai Marif -2

        1928

        196

        Zakir Kadiri

        Akademi Meselesi -2

        197

        Zakir Kadiri

        Akademi Meselesi -3

        199

        Hilmi A. Malik

        Esas Tabiat

        204

        Hamdullah Subhi

        Aşk ve Onun Eseri

        204

        Hilmi A. Malik

        Çocuk Kulüpleri

        205

        Ferid Celâl

        Vatan Dershaneleri

        205

        Hilmi A. Mâlik

        Bugünün Çocuklarına İçtima Mabetleri

        205

        Hilmi A. Mâlik

        John Dewey - İkinci Konfiçyüs I

         

         

         

        1929

        206

        Hilmi A. Malik

        Köy Çocuklarımızı Yükseltme Çareleri

        209

        Selim Sırrı

        Üpsala Üniversitesi

        209

        Ferit Celal

        Çocuk

        211

        Hilmi A. Mâlik

        Doi (Dewey) Pragmatist Değil, Enstrümantalisttir

        213

        Falih Rıfkı

        Daha Eyisi-Muhasebe

        213

        William Kilpatrick

        Ahlâk Terbiyesi-I (Çev.: Hilmi A. Mâlik)

        214

        William Kilpatrick

        Ahlâk Terbiyesi-II(Çev.: Hilmi A. Mâlik)

        215

        Imre  Şandor

        Millet terbiyesi (Çev. Hamit Zübeyir)

        215

        William Kilpatrick

        Ahlâk Terbiyesi-III(Çev.: Hilmi A. Mâlik)

        217

        William Kilpatrick

        Ahlâk Terbiyesi-IV(Çev.: Hilmi A. Mâlik)

        218

        Fekete Yozsef

        Finn Yüksek Halk Mektepleri Programları (Çev. Hamit Zübeyir)

        218

        Hilmi A Malik

        Avrupa’da Gördüklerim ve Beynelmilel Terbiye Kongreleri

         

         

         

         

        1930

        220

        William Kilpatrick

        Ahlâk Terbiyesi-V(Çev.: Hilmi A. Mâlik)

        220

        Eelczan Yozsef/Çev. H.Z.

        Çehlerde Halk Terbiyesi, Masaryk Halk Terbiye Müessesesi

        221

        Sekres Lasio/ Çev. H.Z.

        Faşist Halk Terbiyesi

        223

        Mehmet Saffet

        Demokrasi ve Terbiye

        228

        M. Emin, Maarif Müsteşarı

        Gençlerin Terbiyesinde Anamoli ve Ocaklar İçin Akideler

        228

        Selim Sırrı

        Terbiye Vasıtaları: Gramofon, Sinema, Radyo

        229

        -

        Darülfünunlar ve Spor

         

        1931

        231

        Mehmet Saffet

        İçtimai Terbiyemiz Nasıl Olmalıdır? Fert ve Cemiyet

        233

        Hasan Cemil

        Milli Terbiyemizin Hedefleri

         

         

        Tablo 3’de görüldüğü gibi Türk Yurdu dergisinin ikinci devresinde (1923-1931), eğitimle ilgili olarak, toplam 27 (devam verilen yazılar tek kabul edilirse) yazı yayınlanmıştır. Bu devrede çeviri yazıların çokluğu dikkat çekmektedir. Bu devrede, yazı yoğunluğu bakımından 1928, 1929 ve 1930 yılları; çevirilerde Hilmi A. Mâlik ve Hamit Zübeyir isimleri öne çıkmaktadır. Hilmi A. Mâlik’in çevirileri ağırlıklı olarak çocuk eğitimi, Hamit Zübeyir’inkiler ise halk eğitimiyle ilgidirler. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti’nin o dönemlerde dış dünyadaki eğitim hareketlerini yakından izlediğini göstermektedir. Bu devrede, ayrıca, demokrasi ve eğitim ilişkisinin tartışmaya açılması, millî eğitimin hedeflerinin gündeme getirilmesi de dikkat çekmektedir.   

         

         

         

  1. III. DEVRE (1942-1943)

         

        Bu devre, Türk Yurdu dergisinin en kısa ömürlü devrelerinden birisidir. Bu devrede, eğitimle ilgili olarak, 1942 yılında, İbrahim Tarık Çakmak tarafından hazırlanmış olan “Muallimlik” yazısına ulaşılabilmiştir.  

         

         

         

  1. IV. DEVRE (1954 -1957)

         

        Derginin dördüncü devresi 1954-1957 yılları arasını kapsamaktadır. Bu devrede, dergide yayınlanmış olan yazılar Tablo 4’de özetlenmiştir.

         

         

        Tablo 4. 1954 -1957 Yılları Arasında Türk Yurdu Dergisinde Yayınlanan Eğitimle İlgili Yazılar

         

Yıl

        Sayı-Sayfa

Yazar

Makale

         

        1955

        ?

        Fındıkoğlu Z. Fahri

        Köy Enstitülerinin Muallim Mekteplerine İstihalesi

        ?

        Nevzat Ayasbeyoğlu

        Tarihimiz ve Maarifimiz

        ?

        M. Şakir Ülkütaşır

        Sıbyan Mektepleri ve Mektep Cemiyetleri

         

         

         

        1956

        252

        Cahit Tanyol

        Din ve Mektep

        253

        Mümtaz Turhan

        Hızla Değişen Cemiyetlerde Üniversitelerin Rolü

        254

        Mümtaz Turhan

        Üniversite ve Vazifeleri I-II

        254

        Abdülkadir Karahan

        Kaliteli ve Kalifiye Öğretmen Yetiştirmek

        254

        M. Şakir Ülkütaşır

        Encümeni Daniş, İlk Türk Akademisi I-II

        256

        İbrahim Kafesoğlu

        Gençlik Haklı

        258

        Prof.W. Peters

        Türk Talebeleri Üzerinde Müşahedeler I-II-III (Terc. M. Turhan)

         

         

        Tablo 4’de görüldüğü gibi, Türk Yurdu dergisinin dördüncü devresinde (1954-1957), eğitimle ilgili olarak, toplam 10 yazı yayınlanmıştır. Bu devrede yazı yoğunluğu bakımından 1956 yılı ön plana çıkmaktadır. Yazı sıklığı bakımından Mümtaz Turhan ismi dikkat çekmektedir. Üniversiteler ve öğretmen eğitimi bu devrenin öne çıkan konularıdır. Bu devre de üç sayı devam eden bir çeviri yazı yer almaktadır. “Türk Talebeleri Üzerinde Müşahedeler” isimli yazının içeriğinde yer alan gözlemlerin (yarım asır önce) çoğunluğun halen devam ediyor olması, öğretim yöntemlerimizin gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

         

         

         

  1. V. DEVRE (1959 -1968)

         

         

        Derginin beşinci devresi 1959-1968 yılları arasını kapsamaktadır. Bu devrede, dergide yayınlanmış olan yazılar Tablo 5’de özetlenmiştir.

         

         

        Tablo 5. 1959 -1968 Yılları Arasında Türk Yurdu Dergisinde Yayınlanan Eğitimle İlgili Yazılar

         

Yıl

        Sayı

Yazar

Makale

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        1959

        ?

        Z. Fahri Fındıkoğlu

        Erzurum Üniversitesi ve Mahalli Gazeteciliğinin Hizmetleri

        272

        Cahit Okurer

        İrade Terbiyesi

        273

        Nurettin Topçu

        Son Nesil

        273

        Cahit Okurer

        Zihni Cesaret ve Müsbet Zihniyet Yokluğu

        273

        Emin Bilgiç

        Üniversite ve Öğretim

        274

        Masao Mori

        Japonya’da Tahsil Sistemi

        275-277

        Tahir Çağatay

        Öğretim ve Eğitimde Yenilik İçtimai Zarurettir I-II-III

        275

        Mümtaz Turhan

        Erzurum Üniversitesinin Açılışı Münasebetiyle

        275

        Roy W. Johnson

        Demokratik Eğitim Hakkında

        276

        N. Harboğlu

        Üniversitelerimizde Rektör Seçimleri

        277

        Mehmet Turgut

        Köy Enstitüleri ve Yabancılar

        278

        Mümtaz Turhan

        Köy Enstitüleri Masalı

        278

        Hikmet Tanyu

        Amerika’da Okulların Hedefi ve Gayesi

        278

        Mehmet Turgut

        Köy Enstitüleri ve Maarifçilerimiz

        279

        Hikmet Tanyu

        Amerika’da Din ve Dini Eğitim

        279

        Nurettin Topçu

        Üniversite

        279

        Süleyman Tamer

        Avusturya Maarifinin Bir Teşebbüsü

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        1960

        280

        Dwight D. Eısenhower

        Amerikan Talebelerine Açık Mektup (Çv.Şinasi Siber)

        280

        M. Necmettin Hacıeminoğlu

        Kolejler Meselesi

        280

        Bedri Alogan

        İzahı Güç Bir İzahname

        280

        M. G. E.

        Bir İftiranın İçyüzü

        280

        Hikmet Tanyu

        Amerika’nın Manevi Temelleri

        282

        Z. Fahri Fındıkoğlu

        Londra İktisat Mektebi Hakkında

        282

        Faik Gözübüyük

        Marifet-Name’den

        282

        Hamit Zübeyir Koşay

        Halk Eğitimi

        282

        Necmeddin Sefercioğlu

        Halk Eğitimi ve Modern Kütüphanecilik

        ?

        Ali Himmet Berki

        Müstehcen, Mübtezel ve İrtica Kelimesi

        283

        M. Necmettin Hacıeminoğlu

        Işık Ordusuna Selam

        283

        Bir Veli

        Liselerde Edebiyat Tarihi Meselesi

        283

        M. Zeki Sofuoğlu

        İngiliz Maarifi ve Meseleleri

        284

        Safiye Erol

        Din ve Ruhiyat

        284

        Mehmet Ateşoğlu

        Türk Ruhunun Esrarı ve Mahiyeti

        285

        Robert Guıllaın

        Tahsil ve Terbiye

        287

        Emin Ali Çarlı

        Bir Facianın Dönüm Yılı Alkışları

        287

        M. Zeki Oral

        Orduda Eğitim Tarihi

        290

        Ahmet Temir

        Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporunun Tenkidi

         

         

         

         

        1961

        Ocak

        Ahmet Temir

        Batıda ve Bizde Bilimler Akademisi Meselesi

        Ocak

        Zeki Velidi Togan

        İstanbul Üniversitesince Yapılması Gereken İşlerden Birisi

        Mart

        M. Necmettin Hacıeminoğlu

        Öğretmenliğin Kaybolan İtibarı

        Nisan

        Kemal Çağdaş

        Eğitimci Tagore

        Nisan

        Hamit Dereli

        Loreta Köyünün Hikâyesi

        Mayıs

        Mehmet Kaplan

        Ses İşiten İlah

        Mayıs

        Faik Gözübüyük

        Milli Eğitim Sistemimiz

        Haz-Tem

        Bedri Alogan

        Geçmiş Zaman Olur Ki…,

        Ağustos

        Mustafa Sabri Sözeri

        İlk Müslüman Mektebi: Camilerde Öğretim ve Eğitim

         

        1963

        Temm.

        Kemal Sarıgöllü

        Çocuk ve Milliyetçilik

        Temm.

        Ali Uygur

        “Anma Töreni” ne Karşılık “Tel’ in Töreni” mi İsteniyor”

        Ağustos

        Hikmet Dizdaroğlu

        Ziya Gökalp’in Eğitim Anlayışı

         

        1965

        Eylül

        Ali F. Karamanlıoğlu

        İmam-Öğretmen Enstitüleri

        Ekim

        Tahsin Yahyaoğlu

        Lisede Okunan Tarihler Yeniden Yazılmalıdır

         

        1966

        Nisan

        Nurullah Berk

        Çağımız ve Akademik Eğitim 

        323

        Gülçin Çandarlıoğlu

        Gençlik ve Eğitim Meseleleri

        329

        Piralioğlu Öztürk

        Yeni Bir Öğretmenler Birliği Mi? (Erzurum Mektubu)

         

        1967

        333

        Necdet Sancar

        Öğretmen ve Tarih

        340

        Fevzi Öztuğ

        Biyoloji Eğitimi Hakkında Düşünceler

         

         

        Tablo 5’de görüldüğü gibi, Türk Yurdu dergisinin beşinci devresinde (1959-1968), eğitimle ilgili olarak, toplam 55 yazı yayımlanmıştır. Bu devrede yazı yoğunluğu bakımından 1959, 1960 ve 1961 yılları ön plana çıkmaktadır. Bu devrede, Hikmet Tanyu ve M. Necmettin Hacıeminoğlu’nun üçer; Z. Fahri Fındıkoğlu, Cahit Okurer, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan, Mehmet Turgut, Bedri Alogan, Faik Gözübüyük, Ahmet Temir’in ikişer ve diğer yazarların birer yazılarının olduğu gözlenmektedir. Bu devrede ele alınan eğitim konuları yıllara göre değişiklik göstermektedir. 1959 yılının eğitim gündemine üniversite ve Köy Enstitüleri konularının yerleştiği anlaşılıyor. Ayrıca, Japon, Amerikan ve Avusturya eğitim sistemleriyle ilgili yazılar da yer almaktadır. 1960 yılının eğitim gündeminde, halk eğitimi, İngiltere ve Türk eğitim sistemleri, muhtelif alanlara ilişkin öğretim programları, din eğitimi vb konularla ilgili yazılar yer almaktadır. 1961 yılının eğitim gündeminde, üniversite, öğretmenlik mesleği, halk eğitimi ve millî eğitim sistemimiz söz konusu edilmektedir. 1963 yılında, çocuk ve milliyetçilik konusuyla Ziya Gökalp’in eğitim anlayışını değerlendiren yazılar yer almaktadır. 1965 yılında, eğitimle ilgili iki yazı söz konusu. Ali F. Karamanlıoğlu’nun yazısında yeni bir öğretmen tipi, imam-öğretmene vurgu yapılmakta diğer yazıda ise liselerde okutulan tarih ders kitapları eleştirilmektedir. 1966 yılında,  akademik eğitim ile gençlerin eğitimine ilişkin yazılar yer alırken, 1967 yılında ise öğretmen ve biyoloji eğitimi eğitim yazılarının konularını oluşturmuştur.

         

        Bu devrede, önceki devrelerden farklı olarak, eğitim gündemine dini eğitimle ilgili yazıların da girdiği gözlenmektedir.   

         

         

         

  1. VI. DEVRE (1970)

         

        Bu devre, Türk Yurdu dergisinin en kısa ömürlü ikinci devresidir. Bu devrede, eğitimle ilgili olarak, Reşat Cantaş tarafından hazırlanmış olan “Tahsil ve İnsan Gücünün Değerlendirilmesi” yazısı ile Mevlüt Özay tarafından hazırlanmış olan “Eğitimde Değiştiremediğimiz Kısır Anlayış” yazısına ulaşılabilmiştir.  

         

         

         

  1. VII. DEVRE (1987 -2010)

         

        Bu devre, Türk Yurdu dergisinin en uzun ömürlü devresidir. Bu devrede, diğer alanlarda olduğu gibi eğitimle ilgili yazılarda da bir bolluk söz konusu. 1987 yılından 2010 yılına kadar her yıl düzenli olarak eğitimle ilgili yazılara yer verildiği gözlenmektedir. Bu devrede, toplam 204 yazı yayınlanmıştır. Bu miktar, Türk Yurdu dergisindeki tüm eğitim yazılarının yaklaşık üçte ikilik kısmına tekabül etmektedir. Yine bu devrede, 2009 yılı eğitimle ilgili yazılar bakımından, Türk Yurdu dergisinin yayın ömrü bağlamında, en bereketli yıldır. 2009 yılında toplam 47 yazının yayınlandığı gözlenmektedir.

         

        Bu devredeki yazıların çok olması ve bir tabloda verilememesi sebebiyle bu devre için birden fazla tablo oluşturulmak zorunda kalındı. Tabloların oluşturulmasında yazı miktarları belirleyici olmuştur. Yedinci devrenin yazıları, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı tablolarda özetlenmiştir.   

         

         

        Tablo 6 (1/VII. Devre). 1987-1990 Yılları Arasında Türk Yurdu Dergisinde Yayınlanan Eğitim Yazıları

         

Yıl

Sayı

Yazar

Makale

         

         

         

         

         

         

        1987

        Ocak

        Orhan Kavuncu

        Fen ve Matematik Derslerini İngilizce Okutmanın Zararları

        Mart

        Sabri Büyükdüvenci

        Türk-İslam Düşüncesinde “Hayat Boyu Eğitim”

        Nisan

        İsmail Yakıt

        Eğitim Problemi Açısından Türk-İslam Kültürü ve Gençlik

        Haziran

        S. Hayri Bolay

        Yeni Nesillere Hangi Değerler Verilmeli

        Temmuz

        Şahin Ceylanlı

        Osmanlı Bilim ve Eğitim Sistemindeki Bozulma

        Ağustos

        Aliye Omay

        İlk Kız Öğretmen Okulunun Kuruluşu

         

        Eylül

        Hayrani Altıntaş

        Eğitim ve İnsan Tabiatı

        M. Çağatay Özdemir

        Federal Almanya’daki Türk İşçi Çocuklarında İki Dillilik ve Türkçe Öğretimi

        Ekim

        Rafet Okutan

        Alman Tarih Ders Kitaplarında Türkler

        Aralık

        Hayrani Altıntaş

        Psikoloji ve Eğitim Gençlik ve Dünya

         

         

         

         

         

         

        1988

        Ocak

        Ferruh Müftüoğlu

        Tarihi Perspektif İçerisinde Türkiye’nin Maarif Davası Üniversite Meselesi(I)

         

        Şubat

         

        Ferruh Müftüoğlu

        Tarihi Perspektif İçerisinde Türkiye’nin Maarif Davası Üniversite Meselesi(II)

        Hayrani Altıntaş

        Eğitimde Psikolojik Hizmetler

        Mart

        Ferruh Müftüoğlu

        Tarihi Perspektif İçerisinde Türkiye’nin Maarif Davası Üniversite Meselesi(III)

        Mayıs

           Ali Osman Özcan

           Kutadgu Bilig’de Eğitim Anlayışı

        Temmuz

        Halil Aytekin

        İkinci Meşrutiyet Devrinde Türk Ocaklarının Türk Eğitim Sistemine Tesirleri

        Ağustos

        Ersin Özarslan

        Yüksek Öğretimde Türk Dili Öğretiminin Bazı Meselleri

        Eylül

        Mustafa Özbalcı

        Milli Eğitim Sistemimizin İçinde Öğretmenin Yeri ve Yetiştirilmesi Meselesi

        Kasım

        Mustafa Özdemir

        Bugünkü Fen Eğitim-Öğretimi ve Yeni Bir Model Teklifi

        Orhan Düzgüneş

        Türk Ocakları ve Milli Eğitim

         

        1989

        Şubat

        Necdet Ekici

        Bilgi ve Öğretmen

        Aydın Baki Mutlu

        Öğretmenlik Mesleğinin Yükselmesi

         

         

         

         

         

         

        1990

        Nisan

        Dilaver Cebeci

        Yeni Bir Mürebbiye

        Bekir Türkmen

        Korunmaya Muhtaç Çocukların Eğitimi

        Mayıs

        M. Çağatay Özdemir

        Fatih Medreseleri

        Haydar Durukan

        Türk Millî Eğitiminin Sosyal ve Kültürel Fonksiyonu

        Haziran

        Namık Açıkgöz

        Liselerde Divan Edebiyatı Öğretimi

        Temmuz

        Ersoy Taşdemirci

        Osmanlı İmparatorluğunda Azınlık Okulları ve Yabancı Okullar

        Eylül

        Hüseyin Tuncer

        Edebiyat ve Edebiyat Öğretimi

        Osman Sönmez

        Demokratik Öğretim

        Ekim

        Çoşkun Değirmencioğlu

        "Millî Eğitim Akademisi", Eğitim ve Öğretmenlik

        Sabri Büyükdüvenci

        Cumhuriyet Dönemi Eğitiminde Felsefesizliğin Etkileri

         

         

         

        Tablo 6’da, 1987-1990 yılları arasında yayınlanmış yazılar yer almaktadır. Belirtilen yıllar arasında toplam 30 yazının yayınlandığı gözlenmektedir. Yazıların üçte biri 1987 yılında yayımlanmış bulunmaktadır. 1987’de yayımlanan yazılar incelendiğinde, eğitimle ilgili değişik konuları ele aldıkları gözlenmektedir. Yabancı dille eğitim, gençlik, hayat boyu öğrenme (dergide ilk kez yer alıyor), eğitim tarihi ile ilgili konular, Almanya’da yaşayan Türk çocuklarının eğitim sorunları ve Alman tarih kitaplarında Türklerin durumunu inceleyen yazılar 1987 yılının eğitim yazılarıdır.

         

        1988 yılında da 10 yazı yayınlanmış; fakat bunlardan ikisi devam yazılarıdır. Ferruh Müftüoğlu, arka arkaya yayınlanan üç yazısında Türkiye’nin maarif davası çerçevesinde üniversite meselesini tarihi perspektif içerisinde derinlemesine incelemektedir. 1988 yılında Türk Ocakları-Eğitim ilişkisini inceleyen iki yazı dikkat çekmektedir. Eğitimde psikolojik hizmetlerle ilgili konu ilk kez 1988 yılında Türk Yurdu dergisinin sayfalarında kendisine yer bulmaktadır. Yine Türk dilinin yükseköğretimde öğretimi ile fen eğitimi bu senenin konuları arasında bulunmaktadır.

         

        Yedinci devrede, 1989 yılı en az eğitim yazısının yayınlanmış olduğu yıllardan birisidir. 1989 yılının Şubat sayısında; öğretmen ve öğretmenlikle ilgili iki sayı yer almaktadır.

         

        1990 yılında da 87 ve 88 yıllarında olduğu gibi on yazı yayınlanmıştır. Öğretmen, çocuk eğitimi, Türk eğitim sistemi, edebiyat öğretimi, azınlık okulları ve yabancı okullar, eğitim tarihi, eğitim felsefesi ve demokratik öğretim konuları, bu yılın eğitim gündemini oluşturmuşlardır.

         

         

        Tablo 7 (2/VII. Devre). 1991-1995 Yılları Arasında Türk Yurdu Dergisinde Yayınlanan Eğitim Yazıları

         

Yıl

Sayı

Yazar

Makale

         

        1991

        Ocak

        Orhan Tükdoğan

        Bilgi Çağında Üniversitelerimiz

        Nisan

        Sabri Büyükdüvenci

        Kutadgu Bilig'den Eğitim Mesajı

        Aralık

        Necmettin Tozlu

        Öğretmen Akademileri Üzerine

         

         

         

        1992

         

         

         

         

        Ocak

        Orhan Tükdoğan

        Üniversitelerimin Dünü, Bugünü ve Geleceği Hakkında

        İbrahim Karaer

        Cumhuriyet’in ilk Yıllarında Yaygın Eğitim ve Türk Ocakları

        Tuncay Yıldız

        Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Problemi

        Müjdat Karayerli

        Avusturya' da Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçe Eğitim-Öğretim Problemleri ve Çözüm Yolları

        Osman Oktay

        Orta Öğretimde Yeni Sistem Üzerine (Necdet Özkaya ile Mülakat)

         

        Nisan

        Ahmet Okutan

        Devlet ve Din Eğitimi: İnsan-Devlet, İnsan-Din İlişkisi

        Reşat Güler

        Lise 1.Sınıflar İçin Tarih Dersinde "Türkler ve Çevre Konulu Ders İşleme Denemesi

        Dilek Önal

        Üniversite Gençliği Ne Düşünüyor?

         

        Eylül

        Sami Karaman

        Millî Eğitimde İlk İş

        Erdoğan Önder