Bartın Türk Ocağı (1914–1931)

Eylül 2013 - Yıl 102 - Sayı 313

                    Bartın[1] ilk defa Sultan Abdülaziz zamanında 1867 yılında kaza (ilçe) olmuştur. Amasra ve Çaycuma nahiyeleri ile birlikte 106 divan (muhtarlık) Bartın’a bağlanmıştır. Bartın’ın ilk kaymakamı Mehmet Nuri Paşa’dır. Bartın ilçe olduktan sonra 1920 tarihine kadar Bolu Mutasarrıflığına, 1920’de yeni teşkil olunan Zonguldak Mutasarrıflığına bağlanmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra mutasarrıflık idaresi kaldırılmış, Zonguldak, Cumhuriyetin ilk kurulan vilayeti olunca Bartın’da Zonguldak’ın ilçesi olmuştur.[2] Amasra, Arıt ve Kozacağız olmak üzere üç bucağı ve toplam 159 köyü vardır.[3]

         

         

        Cumhuriyet Öncesi Bartın Türk Ocağı

         

        Bartınlıların Türk Ocağı mefkûresiyle tanışıklığı Cumhuriyet öncesine uzanmaktadır. 04.05.1914 Pazartesi tarihli arşiv belgesinde Türk Ocağı Bartın Şubesinin, Sultan Mehmet Reşat’ın Osmanlı tahtına geçmesiyle gönderdiği tebrik telgrafından bahsedilmekte, adı geçen Bartın Türk Ocağı’nın Cülus-ı Hümayun münasebetiyle gerçekleştireceği tören programı hakkında bilgi verilmektedir.[4] Bu bilgiden Bartın Türk Ocağı şubesinin Mayıs 1914’te faaliyette olduğu anlaşılmaktadır. Bartın Türk Ocağı’nın açılmasında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin etkisi söz konusudur. Çünkü Bartın İttihat ve Terakki Cemiyeti Bartın Şubesi, Türk milliyetçiliğinin bilinçsiz kitlelere bir inanç gibi yerleşmesi için çaba harcamaktadır.[5] 1916 yılı itibarıyla Beyazıt’taki Genel Merkez dışında devlet sınırları içinde 25 Türk Ocağı şubesinin bulunduğu açıklanmıştır. Bu şube sayısının I. Dünya Savaşı’nın sonuna doğru artış gösterdiği ortaya çıkmıştır.[6] Bolu Türk Ocağı’nın 1915 yılında, Bolu Sancağı’na tabi kaza ve nahiyelere yönelik faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir.[7] Nitekim Bartın yer adının Türkçeleştirilmesi düşünülerek, Bolu Türk Ocağı Reisliğince Mahmudiye adını alması tavsiye edilmiştir. 16 Mayıs 1331 (1916) tarihli Bolu Belediye Meclisi kararında şöyle denilmektedir; “Bolu Türk Ocağı riyasetinin 29 Mart 1331 tarihli tehrirat-ı Alisi mütelâa olundu. Bartın kazası dâhilinde hissiyat-ı milliye’yi rencide eden kaza ve kurâ isimleri atiye dercedilerek yeniden tesmiyesi muvafık görülen isimler hizalarına terkim edilerek ol veçhile makam-ı Kaymakamiye bir cedvel tanzimi ile takdimine karar verildi: Eski ve yeni isimler;Filyos (İzzettin), Amasra (Fethiye), Arfunda (Orhaniye), Istavrat (Mecidiye), Feslit (Süleymaniye), Kızılkilise (Reşadiye), Bartın (Mahmudiye).”[8]

         

         

        Cumhuriyet Döneminde Bartın Türk Ocağı

         

                    Bartın Türk Ocağı’nın Cumhuriyet döneminde kuruluş tarihiyle ilgili farklı rivayetler söz konusudur. Dr. İbrahim Karaer, 1925 yılı etkinlikler çerçevesinde Bartın Türk Ocağı’nın faaliyetlerini aktarır. Hüseyin Tuncer-Yücel Hacaloğlu ve Ragıb Memişoğlu tarafından hazırlanan 2 ciltlik, Türk Ocakları Tarihi’nde Nisan 1925’te teşkil edilen Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti’nden söz edilmektedir. Bartın Türk Ocağı’nın kuruluşu ile ilgili farklı tarih veren Erkan Aşcıoğlu’dur. Bartın ve Kurtuluş Savaşı’nda Bartın isimli kitaplarında Bartın Türk Ocağı’nın 1927’de açıldığını ileri sürmektedir. Onun bu iddiası Dr. İbrahim Karaer’in Türk Ocakları ile Hüseyin Tuncer-Yücel Hacaloğlu ve Ragıb Memişoğlu tarafından hazırlanan Türk Ocağı Tarihi 1-2’deki bilgiyle çelişmektedir. Bartın Türk Ocağı’nın kuruluşunun 1925 olarak tercih edilmesi yerindedir. Erkan Aşcıoğlu; Bartın içtimai hayatında önemli bir yeri bulunan ve 1919’da kurulan İlim ve İrfan Cemiyeti ile 1924’te faaliyete geçen Birleşme Yurdu’nu, 1927’de kurulduğunu belirttiği Bartın Türk Ocağı ile aynı çizgide göstermektedir. Ona göre; Osmanlı İmparatorluğu devrinde Türk Gençliği’nin uyanışından ürken zorbaların karşısında Bartın Gençliği, kültürel ilk kurum olarak 1919 yılında İlim İrfan Cemiyeti’ni kurmuştur. ‘Kitap Sarayı’nın masaları etrafına dizilen o günün gençleri yayınlar, oyunlarla ülkü yoluna doğru adımlarını ilerleterek, çeşitli konularda konferanslarla elemanlarını çoğalttıktan sonra 1924’te Birleşme Yurdu adıyla ismini değiştirmiş ve yenilediği tüzüğü ile çalışmalarını genişletmiştir. Okuma, müzik, çeşitli spor hareketlerini iyice canlandıran ve memleketle ülkü canlılığına önderlik yapan bu kurum 1927’de Türk Ocağı yasasını eline alarak bu adla çalışmaya girişmiş ve en son Kardeşlik Yurdu, Gençler Birliği birleşerek Cumhuriyet Hükümeti’nin köylü, kentli, esnaf, memur bütünlüğünü sinesine alan Halkevi’nde toplanmıştır.[9]

         

        Erkan Aşcıoğlu’nun bu toptancı ve özensiz iddiasının en büyük tekzip unsurları, yukarıda adı geçen Cemiyet, Yurt, Ocak ve Dernek yönetim kurullarında yer alan isimlerin farklı şahıslardan oluşmasıdır. Bartın Halk Kültürü kitabını hazırlayan Selehattin Çilsüleymanoğlu da Türk Ocağı-Kardeşlik Yurdu ve Gençler Birliği teşekküllerini müteselsil göstermektedir. Bartın Türk Ocağı Derneği 05.03.1926 tarihinde kuruldu.[10] İlk İdare Heyeti şu kişilerden oluşmuştur. Paşa Mehmetoğlu Mustafa Bey (Reis), Alemdaroğlu Ziya Bey (Kâtip), Mehmet Hocaoğlu Hacı Mehmet Bey, Bankoğlu Mahmut Bey (Veznedar), Bilaloğlu Bekir Efendi (Muhasebeci), Durakoğlu Sait Bey (Üye), Mehmet Hocaoğlu Hayri Bey, (Üye). Murakıp Heyeti: Kaymakam Arif Bey, Yirmibeşoğlu Hasan Bey, Orman Fen Memuru Fikri Bey.[11]

         

         

        Bartın Türk Ocağı’nın Faaliyetleri:

         

        Bartın Türk Ocağı’nın bölgede en faal şubeler arasında yer aldığı görülmektedir. 1925’te Bartın Türk Ocağı binasında geceleri musiki dersi verilmiştir.[12] Yine 1925 yılı etkinlikleri çerçevesinde, Bartın Türk Ocağı’nda İstanbul’dan getirilen Musiki Heyeti’nin iştiraki ile müsamereler düzenlenmiş, bu müsamerelerde “Arapça değil mi uydur uydur söyle” ve benzeri komediler oynanmıştır.[13] 1926’da Bartın Türk Ocağı’nda iki müsamere verilmiş, Reşat Nuri (Güntekin)’nin üç perdelik “Bir gece faciası” piyesi temsil edilmiştir. Akşam erkeklere gündüz hanımlara verilen müsamerelere halk büyük ilgi göstermiştir.[14] Türk Ocakları Genel Merkezi’nin 1927’de düzenlenen Kurultayı’na Bartın’ı temsilen Ragıb Bey katılmıştır.[15] 1928’de gerçekleştirilen Kurultaya ise Bartın’dan Recai Bey iştirak etmiştir.[16] 12 Eylül 1928’de Bartın Türk Ocağı, yazı değişikliği kararının ardından, yeni alfabeyle okuma yazma kursları açılmıştır.[17] Kurslara katılımın beklenenin fevkinde gerçekleştiği belirtilmiştir. Nisan (1341) 1925’te Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti’nin aşağıdaki isimlerden oluştuğu görülmüştür; Reis: Kasapoğlu Refet Güneş, Murahhas: Peşçe Mehmedoğlu Mustafa, Kâtip: Muhami (Avukat) Ziya, Muhasib: Karakaşoğlu Rahmi, Veznedar: Balıkoğlu Mahmud, Aza: Durakoğlu Seyid Ali, Aza: Müddeiumumi İhsan Kami Bey.[18]

         

         

        Reis Kasapoğlu Refet Güneş

         

        1925’in Nisan ayında oluşturulan Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti reisidir.[19] 1925–1928 arası Bartın Belediye Meclis üyesi olarak görev yapmıştır.[20] Türk Ocağı Reisliği ile Belediye Meclis üyeliği aynı döneme denk gelmiştir. 1941 tarihli Bartın Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıt defteri incelenmiş, Refet Güneş ismine rastlanılmamıştır. 1933’te tekrar Belediye Meclis üyesidir. 1938’de Belediye Meclis üyesidir. 1927 Kurultayında Bartın’ı temsilen katılan Ragıb Bey; 10 Haziran 1922 tarihli Açıksöz gazetesinin haberine göre, Kastamonu İstiklal Mahkemesinde vatana ihanet suçu ispat edilemeyen ve beraatine karar verilen Emekli Yarbay Hacı Ragıb Bey olabilir.[21] Ancak; 1927’de Türk Ocakları Kurultayı’na Bartın’ı temsilen katılan Ragıp’ın, 1928’de Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti’nde Murahhas konumunda görev alan, Bartın Müdde-i Umumi Ragıb olması daha kuvvetli bir ihtimaldir.

         

         

        Murahhas Peşce Mehmedoğlu Mustafa

         

        Nisan 1925’te Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti Murahhası Peşce Mehmedoğlu Mustafa’nın lakabı sehven yazılmıştır.[22] Asıl adı doğru şekliyle Paşa Mehmedoğlu Mustafa’dır. Bartın Müftüsü Hacı Rıfat Efendi, Belediye Başkanı Dervişoğlu, Ahmet Ziya ve Rum Ruhani Reisi Gavril Efendi’nin bir araya gelerek Bartın’ın Milli Mücadele saflarında yer alması için ilk çalışmayı yapmalarının ardından, 15 Ekim 1919’da kurulan Bartın Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti üyeleri arasında Paşa Mehmedoğlu Mustafa da bulunmaktadır.[23] Milli Mücadelede etkin görevler üstlenmiştir. 25 Mart 1926 tarihinde Ankara’ya; “Gazi’ye tazimatlarını arz eylemeye” giden Bartın Heyeti’nde yer almıştır.[24] 1925–1928 arası Bartın Belediye Meclis üyeliği görevinde bulunmuştur.[25] 13.03.1933’te yenilenen Belediye Meclis üyeliği seçiminde, Paşa Mehmedoğlu Mustafa Bey yeniden Belediye Meclis üyesi olmuştur.[26]

         

         

        Kâtip Muhami Avukat Ziya

         

        1925’te Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti kâtibi Avukat Ziya’dır.[27] 13.03.1933 tarihinde Dava Vekili Ziya Bey Belediye Encümeni üyeliğine seçilmiştir.[28] Bartın’ın 17. Belediye Reisi olan İnce Alemdaroğlu İbrahim Bey zamanında 20.10.1934’te tekrar Belediye Meclis üyeliğine seçilmiştir.[29]

         

         

        Muhasib Karakaşoğlu Rahmi

         

        1925 tarihli Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti’nin Muhasibi Karakaşoğlu Rahmidir.[30] Karakaşzade İbrahim Rahmi olarak bilinir. 19 Mart 1907 tarihli Belediye Reisi seçilmiştir.[31] 28 Mart 1909 tarihli Belediye Meclis kararına göre Reis Karakaşzade İbrahim Rahmi yeniden seçilmiştir.[32] 1913–1916 döneminde Belediye Meclis kararıyla tekrar Belediye Reisliğine seçilmiştir.[33] 21 Nisan 1917’de tekrar Belediye Başkanı olmuş, 1919’da belediye reisliğinden istifa etmiştir.[34] 1921–1924 arası Bartın Belediyesi Meclis üyesidir.[35] 15 Ekim 1919’da kurulan Bartın Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti’nin üyesidir.[36] Kemal Samancıoğlu’na göre 4 dönem, Erkan Aşcıoğlu’na göre 2 dönem Belediye Başkanlığı yapmıştır.

         

         

        Veznedar Balıkoğlu

         

        1925’te teşkil olunan Bartın Türk Ocağı’nın Veznedarı Balıkoğlu Mahmud’dur.[37] Balıkoğlu lakabı sehven yazılsa gerek. Asıl lakabı Bankoğlu Mahmud Beydir. Şeyh Mahmud olarak da tanınmıştır. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapmıştır.

         

         

        Aza Durakoğlu Seyid Ali

         

        1925’te Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti Azası Durakoğlu Seyid Ali Bey’dir.[38] Milli Mücadele de aktif görev almıştır. 23 Ocak 1921 tarihinde Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durakzade Seyit Ali Bey, Bartın’da Hilal-i Ahmer Cemiyetine yardım için yapılan organizasyonu ve müsamereyi, arkadaşları ile birlikte imzaladıkları bir telgrafla Açıksöz gazetesine bildirmiştir.[39] Farklı dönemlerde Bartın Belediye Meclis üyeliği görevinde bulunmuştur. 1921–1924, 1925–1928, 1930–1933 seçim dönemlerinde Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiştir.[40] 1914–1919 arası Bartın Ticaret ve Sanayi Odası İdare Heyeti’nde aza, 1919–1922 arası reis, 1922–1926 arası reis, 1926–1927 arası reis olarak görev yapmıştır.[41]

         

         

        Aza Müddeiumumi İhsan Kami

         

        Hakkında ayrıntılı bilgi yoktur. 1928’de Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti’nde aza olarak görev almıştır.[42] Bartın Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığı bilinmektedir. 1928’de Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti’nin yenilendiği görülmektedir. 1925’te Bartın Türk Ocağı’nda görev alan, Kasapoğlu Refet Güneş, Karakaşoğlu Rahmi, Balıkoğlu Mahmud ve müddeiumumi İhsan Kami Beyler’in yerine, Gazeteci İbrahim Cemal, Cumhuriyet Savcısı Ragıb, Fabrikatör Mehmet Hocaoğlu Kadri ve Tüccar’dan Hayad Ahmetoğlu Hüseyin Mehmet 1928’de Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti’nde görev almışlardır. Tüccardan (Paşamehmedoğlu) Mustafa, Tüccardan Durakoğlu Seyit Ali ve Alemdaroğlu Ziya’nın biyografileriyle ilgili bilgiler önceden verildiği için Ragıb, İbrahim Cemal, Mehmed Hocaoğlu Kadri ve Hayat Ahmedoğlu Hüseyin Mehmed’le ilgili bilgiler verilmeye çalışılacaktır.

         

         

        Murahhas Müdde-i Umumi Ragıb

         

        1927’de Ankara’da düzenlenen Bartın Türk Ocağını temsilen katılan Ragıb’ın, 1928’de Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti’nde Murahhas olarak görev alan Bartın savcısı Ragıb olduğu sanılmaktadır. Ancak önce Matbuat Müdürlüğü yapan daha sonra Zonguldak Milletvekili seçilen Ragıp Özdemiroğlu olabileceği de ihtimaldir.

         

         

                    Muhasib Gazeteci İbrahim Cemal (Aliş)

         

        İbrahim Cemal Aliş, 1906 yılında Bartın’da doğdu. Babası Alişoğlu Mehmet Efendi, annesi ise Bartın’ın tanınmış ailelerinden Keleşoğlu ailesinden Hatice Hanım’dır. İlköğrenimini Bartın Numune İlkokulunda tamamladı. Bartın’da “İdadi” adında açılan Orta dereceli okula, ancak beş-altı öğrenci arkadaşıyla 1924 yılında kabul edildi ve iki yıl içinde Lise’ye çevrilen okulda tahsiline devam ederken, ilçelerde açılmış olan liselerin öğrenci azlığı gerekçesiyle il merkezlerine alınması üzerine öğrenimi yarıda kaldı. Askerliğini İstanbul Selimiye’de tamamladıktan sonra, Bartın’da kitapçılık ve gazete bayiliğine başladı.[43] 1928’de Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti’nde Muhasib olarak görev almıştır.[44] 6 Eylül 1924’te yayımlanmaya başlanan Bartın gazetesinin sahibi ve başyazarıdır. Gazetenin Bartın logosu’nun yanında “Daima Heyecanlı fakat Daima Şuurlu ve İntizamlı Bartın-Haftada bir çıkar ekonomik sosyal siyasal Cumhuriyetçi memleket gazetesi” ifadeleri yer almaktadır.[45] Bartın gazetesinin birçok kuruluş tarafından ödüle layık görüldüğü belirtilmiştir. İbrahim Cemal Aliş’in 1935’te Devrim gazetesini çıkardığı, Devrim’in 18 ay yayımlandığı ve 50 paraya satıldığı bilinmektedir. Ayrıca 1946’da Bartın Akşam Postası’nı 1 yıl yayımlamıştır.[46]

         

        01.11.1938’de toplanan Bartın Belediye Meclisi Encümen üyelerinin kararı ile Cemal Aliş belediye başkanlığına seçilmiştir. 6. Dönem Sinop Milletvekili olarak TBMM’de yerini alınca, Belediye Meclisi’nin 01.04.1939 tarihli toplantısında, konu gündeme getirilmiştir.[47] 1946’da Bartın Belediye Meclis üyeliğine seçilmiştir.[48] 1933’te kurulan Bartın Gençler Birliği’nin Başkanlığı’nı yapmıştır. Cemal Aliş, uzun yıllar CHP İlçe Başkanlığı ile Belediye Meclisi’nde bulundu. İl Genel Meclisi üyeliği yaptı. Bartın’ın eski belediye reislerinden İbrahim Gökbayrak’ın kızıyla evlendi, Ülkü ve Esen adında iki çocuğu oldu. Bartın’a dönerek Ankara’dan aksatmadan devam ettirdiği Bartın gazetesinin başına geçen İbrahim Cemal Aliş, ölümüne kadar gazetecilik ve matbaacılığını sürdürdü. Türk folkloruna yaklaşık 50 yıl, gazetesinin sütunlarında yoğun bir şekilde yer verdi “Bartınlı”, “İ. Cemal”, “Özenti Şair”, “Kantar Topu”, “Çetin Alp” takma adlarıyla yazdı. Cemal Aliş, 22.06.1977’de Ankara’da vefat etmiştir. Naaşı, 24.06.1977’de Cuma günü öğle namazından sonra Bartın Halatçıyaması Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verilmiştir.[49]

         

         

        Veznedar Fabrikatör Mehmet Hocaoğlu Kadri

         

        Mehmet Kadri Giresunlu; 1928’de Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti Veznedarıdır.[50] Milli Mücadelede aktif görev almış, 23 Ocak 1921’de Hilal-i Ahmer Cemiyeti yararına faaliyetlerde bulunmuş ve 1.500 lira toplanmasını sağlamıştır.[51] 1921–1924, 1930–1933 arası Belediye Meclis üyeliği yapmış, Bartın Belediye Meclisi’nin 13.03.1933 tarihli toplantısında, Belediye Başkalığına seçilmiştir. Bir yıl süreyle 1934’e kadar Bartın Belediye Başkanlığı yapmıştır. Bartın’ın 16. Belediye Başkanıdır.[52] 1934–1938 arası yine Bartın Belediyesi Meclis Üyesidir. Mehmet Hocaoğlu Kadri Bey; kereste fabrikası sahibidir. Mehmet Hocaoğlu ailesi, 1896’da Iskalanın Gürgenlik, 1900’da Ulus Nahiyesi’nin Demirören, 1909’da Ulus’un İbrahimdere, 1914’te Yenihan’da, 1924’te Kumluca’da kereste fabrikası kurup işletmiş ülke ve bölge ekonomisine büyük katkıda bulunmuştur.

         

         

        Aza Tüccardan Hayat Ahmedoğlu Hüseyin Mehmed

         

        1928’de Bartın Türk Ocağı’nda azadır. Kendisiyle ilgili tafsilatlı malumat elde edilememiştir. 1928’de Bartın Türk Ocağı İdare Heyeti şu isimlerden oluşmaktadır: Reis: Tüccardan Mustafa, Katib: Dava Vekili Alemdaroğlu Ziya, Murahhas: Müdde-i Umumi Ragıb, Muhasib: Gazeteci İbrahim Cemal, Veznedar: Fabrikatör Mehmet Hocaoğlu Kadri, Aza: Tüccardan Durakoğlu Seydali, Tüccardan Hayat Ahmedoğlu Hüseyin Mehmed. [53]

         

        Bartın Türk Ocağı (1914–1931); Türk Ocaklarının ilk kuruluşundan itibaren, cumhuriyet öncesinde ve sonrasında Bartın’da Türkçülük adına önemli hizmetler gerçekleştirmiştir. Bartın ve çevresinde Türkçülük fikrinin yerleşmesinde, gelişmesinde Bartın Türk Ocağı’nın önemli katkıları olmuştur. Yönetim kurulu ve üyelerinin büyük çoğunluğunun Bartın’ın yerlisi ve ileri gelen eşraf ailelerine mensubiyeti, hem ocak hizmetlerinin hem de Türkçülük fikrinin sürdürülebilirliğinde mühim bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

         


        


        

        [1] Bir diğer adı Oniki Divan’dır.


        

        [2] Bu bilgiler dönemin idari ve siyasi taksimatı göz önüne alınarak hazırlanmıştır.


        

        [3] Nurettin Cansever, Bütün Yönleriyle Bartın, Ersa Kollektif Matbaası, İstanbul 1965, shf 16


        

        [4] TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Katalogları, Tarih: 08/C /1332 (Hicrî) Dosya No:21 Gömlek No:17 Fon Kodu: DH.KMS.


        

        [5] Necdet Sakaoğlu, Amasra’nın Üç Bin Yılı, Zonguldak Valiliği Yayınları No:2, İstanbul 1987, shf 165


        

        [6] Rıdvan Akın, Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılma Devri ve Türkçülük Hareketi 1908–1918, Der yay,

        İstanbul 2002, shf 52


        

        [7] Kemal Samancıoğlu, Bartın Belediyesi Tarihçesi, shf. 60


        

        [8]Kemal Samancıoğlu, Bartın Belediyesi Tarihçesi, shf. 60


        

        [9] Erkan Aşcıoğlu, Bartın, shf. 52


        

        [10] 1915’te Bolu Türk Ocağı’nın Bartın isminin Mahmudiye olarak değiştirilmesini tavsiye eden kararı göz önünde tutulursa, Bartın Türk Ocağı’nın açılışını 1925’ten önce görmekte mümkündür.


        

        [11]Bartın Türk Ocağı Derneği; Bartın Gazetesi, Yıl: 08.03.1926, Sayı: 52, shf. 1, Selahattin Çilsüleymanoğlu, Bartın Halk Kültürü, C/1, shf. 410–411–412


        

        [12] Dr. İbrahim Karaer, Türk Ocakları (1912–1931), shf. 98, Türk Yurdu Neşriyatı, 1. bsk., Ankara. 1992


        

        [13] Dr. İbrahim Karaer, age. shf. 93


        

        [14] Dr. İbrahim Karaer, age. shf. 94


        

        [15]Hüseyin Tuncer-Yücel Hacaloğlu-Ragıp Memişoğlu, Türk Ocakları Tarihi Açıklamalı Kronoloji 1912–1997, Türk Yurdu Yayınları Nu:44, Ankara 1998, C/1shf. 214


        

        [16]Türk Ocakları Tarihi, C/1, shf. 214


        

        [17] Dr. İbrahim Karaer, age., shf. 75


        

        [18]Türk Ocakları Tarihi, C/1, shf. 144


        

        [19]Türk Ocakları Tarihi, C/1, shf. 144


        

        [20] Kemal Samancıoğlu, Bartın Belediyesi ve Tarihçesi, shf. 70


        

        [21]Erkan Aşcıoğlu, Kurtuluş Savaşında Bartın, shf. 134


        

        [22] Türk Ocakları Tarihi, C/1, shf. 144


        

        [23] Erkan Aşcıoğlu, Kurtuluş Savaşında Bartın, a.g.e., shf. 65


        

        [24] Erkan Aşcıoğlu, a.g.e., shf. 144


        

        [25] Kemal Samancıoğlu, Bartın Belediyesi ve Tarihçesi, shf. 70


        

        [26]Kemal Samancıoğlu, a.g.e., shf.97


        

        [27] Türk Ocakları Tarihi, C/1, shf. 144


        

        [28] Kemal Samancıoğlu, a.g.e., shf.97


        

        [29] Kemal Samancıoğlu, a.g.e., shf.99


        

        [30]Türk Ocakları Tarihi, C/1, shf. 144


        

        [31] Kemal Samancıoğlu, Bartın Belediyesi ve Tarihçesi shf. 45


        

        [32] Kemal Samancıoğlu, a.g.e., shf. 50


        

        [33]Kemal Samancıoğlu, a.g.e., shf. 56


        

        [34] Kemal Samancıoğlu, a.g.e., shf. 62


        

        [35] Kemal Samancıoğlu, a.g.e., shf. 66


        

        [36]Erkan Aşcıoğlu, Kurtuluş Savaşında Bartın, a.g.e., shf. 64


        

        [37] Türk Ocağı Tarihi, C/1, shf. 144


        

        [38] Erkan Aşcıoğlu, a.g.e., shf.


        

        [39] Erkan Aşcıoğlu, Kurtuluş Savaşında Bartın


        

        [40] Bkz. Kemal Samancıoğlu, Bartın Belediyesi ve Tarihçesi


        

        [41] Bkz. Kemal Samancıoğlu, İktisat ve Ticaret Bakımından Bartın


        

        [42] Türk Ocakları Tarihi, C/1, shf. 144


        

        [43] Selahattin Çilsüleymanoğlu, Bartın Halk Kültürü, C/3, shf. 1392


        

        [44]Türk Ocakları Tarihi, C/1, shf. 279


        

        [45]Bartın Gazetesi, sayı 517, Yıl 13, 29 İlkteşrin 1935 Salı


        

        [46] Erkan Aşcıoğlu, Bartın, shf. 50


        

        [47]Kemal Samancıoğlu, Bartın Belediyesi ve Tarihçesi, shf. 105


        

        [48] Kemal Samancıoğlu, a.g.e., shf. 111


        

        [49] Selahattin Çilsüleyman, a.g.e., C/3, shf. 1393


        

        [50]Türk Ocakları Tarihi, C/1, shf. 279


        

        [51] Erkan Aşcıoğlu, Kurtuluş Savaşında Bartın, shf. 113


        

        [52] Kemal Samancıoğlu, Bartın Belediyesi ve Tarihçesi, shf. 97


        

        [53]Türk Ocakları Tarihi, C-1, shf. 279


Türk Yurdu Eylül 2013
Türk Yurdu Eylül 2013
Eylül 2013 - Yıl 102 - Sayı 313

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele