Halil İnalcık Bibliyografyasına Ek

Ağustos 2016 - Yıl 105 - Sayı 348

        HALİL İNALCIK BİBLİYOGRAFYASINA EK

        Türk tarihçiliğinin büyük üstatlarından Prof. Dr. Halil İbrahim İnalcık hakkındaki bibliyografyalarda bulunmayan yazı ve mülakatlarını ihtiva eden yazımıza, vefatı üzerine hayatı hakkında kısa bir ek yapmak gerekti.

        1905 yılında Kırım’dan Türkiye’ye gelen Seyit Osman Nuri Bey ile İstanbullu Ayşe Bahriye Hanım’ın oğlu olarak 26 Mayıs 1916’da İstanbul’da doğmuştur. Kamile isminde bir kız kardeşi olmuştur. Halaları Bursa’ya yerleşmişlerdir. Babası önce Kızıltoprak’ta bakkaliye işi ile uğraşmış, adını verdiği marka ile kolonya imal etmiştir. Saraçhane yokuşu üzerindeki Numune-i İrfan Mektebi’ne yazdırılmıştır. İşleri bozulan babası aileyi Ankara’ya taşımış, Anafartalar’da bulunan Gazi Mektebi’ne devam etmiştir. Babası ticaret için 1929’da Mısır’a gitti. Evlerinin üst katına yerleşen Sadri Maksudi Arsal ailesiyle tanıştılar. Sivas Öğretmen Okulu’nda yatılı olarak okumaya başlamış, Arsal’ın yardımı ile Ankara’ya Gazi Öğretmen Okulu’na nakledilmiştir. 1933 yılına kadar burada okumuş, ilkokul öğretmeni yetiştiren bölümün kapatılması üzerine Balıkesir’e gönderilmiş, 1935’te mezun olmuştur. Adile Ayda’dan Fransızca öğrenmiştir. Tarih okumak üzere yeni açılan DTCF imtihanına girmiş, kazanan 40 öğrenci arasına girmiştir. Fuat Köprülü’nün dikkatini çekmiş, mezun olunca ilmi yardımcı olarak üniversitede kalmıştır. Kendisi ile yapılan söyleşide DTCF’de öğretim üyeleri arasındaki gruplaşmada milliyetçilerle yakın olmakla birlikte karşı gruba da yakın olduğunu, iki tarafa da dost olduğunu belirterek meslek hayatındaki hareket tarzını ortaya koymuştur.

        İki sene ilmi yardımcı olarak görev yapmış, o arada doktora yapmıştır. 28 Ağustos 1942’de asistan olmuştur. İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda Abdülhamid için arşivden toplanmış Bulgar meselesine ait 10 cilt malzemeyi değerlendirerek 1942’de “Tanzimat ve Bulgar Meselesi” isimli tezi kitap olarak yayımlanmıştır. 15 Aralık 1943’te doçent olmuştur. 1947’de Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçilmiştir. 1949-1951 arasında İngiltere’de bulunmuş, İngilizcesini ilerletmiş, Paul Wittek’in seminerlerine katılmıştır. British Museum’da Türkçe yazmalar kısmındaki kanunnameler üzerinde çalışmış, Venedik arşiv belgelerini taramıştır. 1950’den itibaren sosyal tarih araştırmaları için arşivde çalışmaya başlamıştır. 1950’de Paris’te uluslararası tarihi bilimler kongresine katılmıştır. F. Braudel’in kitabını okuduktan sonra Annales Okulu’nun tarih yaklaşımını benimsemiş, bu akımı Barkan’la birlikte Türkiye’ye getirmiştir.

        1947’de başladığı Bursa çalışmalarını 1951’den itibaren kadı siciller üzerine teksif etmiştir. Bursa müzesindeki 280 defter ciltlenip temizlenmiş ve araştırmacılara açılmıştır. Sosyal hayat, sınıflar üzerinde inceleme yapmıştır. Osmanlı devletinin ekonomik tarihi üzerine Belleten’de iki makalesi, Kırım hakkında ansiklopedi maddeleri çıkmıştır. 1952’de profesör olmuş, 1953’te ders vermek üzere ilk defa Amerika’ya davet edilmiştir. Ünlenmesinden sonra on yıl ara ile İngiltere’ye konferans için davet edilmiş, 1973’te Londra’da ilk kitabı basılmıştır. 1956-1957’de aldığı bursla Amerika’ya gitmiş, DTCF okutacağı Amerikan tarihi derslerini takip etmiştir.

        İslam Ansiklopedisi’nin İngilizce baskısına 43 madde yazmıştır. Bunları hazırlamanın üslubuna ve tarihçiliğine etki yaptığını belirtmiştir. 1956-1972 yıllarında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Türkiye İdari Teşkilat Tarihi okutmuştur. 1972’de emekli olmuş Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü’nde profesör olarak çalışmaya başlamıştır. Buradan dünyanın farklı şehirlerindeki Osmanlı tarihi ile ilgili ilmî toplantılara katıldı, ilmî kurumlara üye oldu, ödül ve fahri doktora unvanları aldı. 1993’de İhsan Doğramacı’nın daveti üzerine Bilkent Üniversitesi’nde çalışmayı kabul etti. Arşivi ve kütüphanesi taşındı. Hayatının bu dönemi verimli geçti. Bilkent’te bütün bölümlerde öğrencilerin Osmanlı tarihi okumalarını sağlayan bir düzenleme yapıldı. Bu dönemde İngilizce makalelerinin tercümeleri yapılarak popüler neşri gerçekleştirildi.

        DTCF öğretim üyesi Doç. Dr. Şevkiye İnalcık ile yaptığı evlilikten bir kızı olmuştur. Amerika’da vefat eden eşinin cenazesi Türkiye’ye getirilmedi. Uzun ömrünün son yıllarında devlet yönetiminden yakın alaka görmüş, kültür kurumlarımızdan çeşitli ödüller almıştı. TV programlarına çıkmış, tarihin geniş kitlelere tanıtılmasında hizmeti olmuştur.

        25 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da vefat etti. 27 Haziran 2016 günü DTCF ve Bilkent Üniversitesi’nde yapılan törenler, Bilkent Doğramacızade Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra İstanbul’a götürüldü, 28 Temmuz’da İstanbul Karacaahmet Camisi’nde kılınan namazdan sonra vasiyetine uygun olarak Fatih Camisi haziresinde defnedildi.

        Türk Ocakları şubelerinin kamuoyunun fazla haberi olmadığı çok önemli yayınları bulunmaktadır. Bunlardan ancak şubelerin sitelerini takip edenler bilgi sahibi olmaktadır. Türk Ocakları Bursa Şubesinin çıkardığı baskısı oldukça güzel aylık “Bursa Türk Ocağı Gazetesi” ve neşrettiği güzel kitaplarla kültür dünyamızda kalıcı izler bırakmaktadır. Bu başarıda şube yöneticilerinin üniversite ile iyi ve verimli ilişkiler kurmasının payı büyüktür. Ocağın 2-3 Ekim 2015 tarihinde[1] Prof. Dr. Halil İnalcık adına düzenlediği Bilgi Şöleni’nin bildirileri kitap olarak basılmıştır.[2] Bu kitapta Mehmet Kalpaklı, “Biyografisine Sığmayan Bir Bilim Adamı: Halil İnalcık” başlıklı bildirisinin sonunda onun makalelerinin listesini yıllara göre tasnif ederek vermiştir. İnalcık’a ülke içinden ve dışarıdan çok değişik kurum tarafından ödüller, fahri doktora unvanları verilmesine rağmen şanına yakışır bir hatıra kitabı çıkarılmamıştır. Bu sebeple tam bir bibliyografyası bulunmamaktadır. Onunla yapılan söyleşi kitabı “Tarihçilerin Kutbu”nun arkasına ilave edilen Prof. Dr. Mahmut Şakiroğlu tarafından hazırlanan bibliyografya da eksiktir. Bu sebeple, Şakiroğlu’nun yaptığı bazı hataları aynen tekrarladığı için onun çalışmasından büyük ölçüde istifade ettiği anlaşılan Kalpaklı’nın hazırladığı bibliyografyada gözümüze çarpan eksiklikleri bir yazı çerçevesinde belirtmenin faydalı olacağını düşündük.

        Kırım Türklerinin siyasi önderi Cafer Seydahmet Kırımer, İnalcık’a manevi destek olmuş, yurt dışında olduğu yıllarda bile ilişkisini kesmeyerek haberleşmesini sürdürmüştür. Gelecekte ilme ve milletine hizmet edeceğine inanmıştır. Rahmetli İsmail Otar’ın sağlığında muhafaza ettiği Kırımer’in arşivinde İnalcık’ın yazdığı çok sayıda mektup mevcuttur. Onunla yaptığı görüşmelerden haz duyduğunu günlüğüne kaydetmiş, kazandığı başarılardan memnun olmuş, yakın çevresini tebrik etmeleri için uyarmıştır. İnalcık da üniversite öğrencisi iken tanıştığı Kırımer’e gittikçe daha çok saygı ile bağlandığını belirtmiştir. Günlükteki kayıtlardan İnalcık’ın Kırımer’in çevresinde toplanan Kırım’ın istiklalini kazanması yolunda mücadele eden halka içinde yer aldığı, Kırımlılar arasında zaman zaman ortaya çıkan görüş ayrılıklarıyla yakından ilgilendiği anlaşılıyor. Kırımer, Ankara’ya gittiğinde İnalcıklara misafir olmuştur. Günlüğüne İnalcık’tan ilmî eserler beklediğini kaydetmiş, bilhassa Kırım Türk tarihinin ilmî ve millî esaslar dâhilinde yazılması beklentisi sağlığında gerçekleşmemiştir. İnalcık’ın bibliyografyası incelendiğinde yakın çevresinden, dostlarından vefat edenlerin arkasından çok az sayıda yazı yazdığı görülüyor. Yaşça küçük olduğu, ama iyi ilişkiler sürdürdüğü İsmail Otar ve Sabri Arıkan’ın arkasından bir şey yazmamıştır. Kırımer hakkında iki ve Adile Ayda için bir yazısı bulunuyor. Bu tutumu zamanını dikkatli kullanmaya özen göstermesinden mi kaynaklanıyor? İnalcık, Sadri Maksudi Arsal’ın hayatında ve orta öğretim döneminde okul tercihlerinde büyük etkisi olduğunu[3], kızı Adile Ayda’nın yardımıyla Fransızca öğrendiğini belirtiyor.[4] Kırımer’in vefatının birinci yıldönümünde neşrettiği yazı, Kalpaklı’nın hazırladığı bibliyografyada görülmüyor.

        İnalcık’ın, Oğuzoğlu’nun hazırladığı bibliyografyada sadece birisinin bulunduğu, son dönemde neşredilen yazıları Ekim-Kasım-Aralık 1992 tarihinde neşir hayatına giren Kırım dergisinin muhtelif sayılarında çıkmıştır. Dergi, Nisan-Mayıs-Haziran 1999 tarihli 27. sayıdan itibaren Emel’imiz Kırım ismini almıştır. Sadece abonelerine gönderilen ve piyasada satılmayan, yayın hayatını 60-61. sayıda noktalayan derginin koleksiyonuna ulaşmak oldukça güçtür.

        Halil İnalcık Bibliyografyasına Ek

        1-“Prof. Dr. Halil İnalcık ile Bir Röportaj: Millet Tarihini Öğrenmeli”, Yılmaz Öztuna ile Yapılan Konuşma, Hayat Tarih Mecmuası, sayı 10, Kasım, 1966, s. 24-26.

        2-Halil İnalcık, “Cafer Ağabeyi Anarken”, Emel, sayı 4, Mayıs 1961, s. 19-21.

        3-Prof. Dr. Halil İnalcık-Özetleyen F. E., “Osmanlı-Rus Rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanalı Teşebbüsü (1569)”, Emel, sayı 14, Ocak-Şubat 1963, s. 20-22. Belleten’in 1948 tarihli 46. Sayısının 349-402 sayfaların da çıkan yazının özetidir.

        4-Prof. Dr. Halil İnalcık, Özetleyen: F. B., “Osmanlı-Rus Münasebetleri ve Kırım Osmanlı-Rus Rekabetinin Menşei Don-Volga Kanalı Teşebbüsü(1569)”, Emel, sayı 15, Mart-Nisan 1963,s.19-22. Yukarıdaki yazının devamıdır.

        5-Prof. Dr. Halil İnalcık, “Kırım Türk Yurdunun Yok Edilişi”, Emel, sayı 24, Eylül-Ekim 1964, s. 37-43. Türk Kültürü, sayı 21, Temmuz, 1964, s. 61-68’de çıkan yazının iktibasıdır.

        6-Prof. Dr. Halil İnalcık, “Cafer Seydahmet Kırımer (1889- 4 Nisan 1960)-Ölümünün 5. Yıldönümü Münasebetiyle”, Türk Kültürü, Sayı 31, Mayıs 1965, s.53-58.

        7-Prof. Dr. Halil İnalcık, “Cafer Seydahmet Kırımer (1889-4 Nisan 1960)”, Emel, sayı 28, Mayıs-Haziran, 1965, s.15-20. 4 Mayıs 1965 tarihinde İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde verilen konferansın Türk Kültürü dergisinin Mayıs 1965 tarihli 31. Sayısında neşredilen metni iktibas edilmiştir.

        8-Prof. Dr. Halil İnalcık, “Kırım Hanlığı”, Emel, sayı 36, Eylül-Ekim 1966, s. 7-16. MEB İslam Ansiklopedisi’nin 6. Cildinin 746-756 sayfalarında yayımlanan maddenin iktibasıdır.

        9-Prof. Dr. Halil İnalcık, “Kırım Hanlığı (II)”, Emel, sayı 37, Kasım-Aralık, 1966, s. 6-11. Yukarıdaki yazının devamıdır.

        10-Prof. Dr. Halil İnalcık, “Han ve Kabile Aristokrasisi: I. Sahib Giray Döneminde Kırım Hanlığı”, Emel, sayı 135, Mart-Nisan 1983, s. 51-73. Harvard Ucrainian Studies, cilt III-IV, 1979-1980, sayfa 445-466’da yayınlanan tebliğin ayrı basımından tercüme edilmiştir.

        11. Prof. Dr. Halil İnalcık, “The Khan And The Trıbal Arıstocracy: The Crimean Khanate Under Sahib Giray I”, Emel, sayı 135, Mart-Nisan, 1983, s. 74-96.

        12- Prof. Dr. Mahmut H. Şakiroğlu, Prof. Dr. Halil İnalcık, OTAM, sayı 5, Ankara 1994, s. 569-574. Ali Birinci, bir mülakatında bu yazıyı “biyografimsi karalama” olarak nitelendirmiştir. “Biyografi Kitapları Ne İşe Yarar?” Dergâh, sayı 137, Temmuz 2001, s. 13. Şakiroğlu, Birinci’nin mülakatta yazısı hakkındaki görüşüne müstakil bir makale ile cevap vermiştir: “Prof. Dr. Mahmut Şakiroğlu’nun Yazıları ‘Karalamamsı’ Değil İlmî Usullere Göredir”, Dergâh, sayı 140, Ekim 2001, s. 21.

        13-.Prof. Dr. Halil İnalcık, “Osmanlı Rus İlişkileri 1492-1700”, Kırım, sayı 68 (Ocak-Şubat-Mart 1994), s. 5-10. Bu yazı, ilk defa Ankara’da T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ile Rusya Federasyonu İlimler Akademisi’nin ortaklaşa tertip ettikleri, “Türk-Rus İlişkilerinin 500.Yıldönümü Kollokyumu”nda bildiri olarak okunmuştur.

        14-Halil İnalcık, “Sürgün’ün Ellinci Yıldönümü 18 Mayıs 1994 Dünya, Kırım’da Türk-Tatarlarının Varlığını Tanıyor”, Kırım, sayı 7 (Nisan-Mayıs-Haziran 1994), s. 14-15.

        15-Halil İnalcık, “Ziya Gökalp”, Türk Yurdu, sayı 103, Mart, 1996, s. 3-4. Bu yazı “International Encylopedia of The Social Science”ın  (Vol. 6, The Machmillan Co. And The Free. 1968) Ziya Gökalp maddesinin Serdar Sağlam, Nurcan K. Sağlam tarafından yapılan tercümesidir.

        16-“İmparatorluğun Kilidi; Fetih”, Zaman, 26.05.1996, s. 9. Eyüp Can’la yapılan konuşmaya Kalpaklı işaret etmekle birlikte Mahmut Şakiroğlu’ndan istifade ettiğinden onun hatasını aynen tekrarlayıp tarihini 02.05.1996 olarak vermiştir.

        17-“Ulema Sarığıyla Dolaşan Sultan”, Zaman, 27.05.1996, s. 15. Eyüp Can ile yapılan konuşmaya Kalpaklı işaret etmekle birlikte başlığını vermemiştir.

        18-“Osmanlı Modasıyla Kuşanan Avrupa”, Zaman, 28.05.1996, s. 15. Eyüp Can ile yapılan konuşmaya Kalpaklı işaret etmekle birlikte başlığını vermemiştir.

        19-“Fethin Seyir Defteri”, Zaman, 29.05.1996, s. 15. Eyüp Can ile yapılan konuşmaya Kalpaklı işaret etmekle birlikte tarihi 19.05.1996 olarak vermiştir.

        20-“İnalcık: Osmanlı 1301’de Kuruldu”, Zaman, 20.06.1998.

        21-“Osmanlı Hakkında Bilmek İsteyip de Soramadığımız Her Şey”, Sabah, 22 Mart 1999,.s.17.

        22-“Halil İnalcık, İkinci Bin’de Türkler”, Emel’imiz Kırım, sayı 30 (Ocak-Şubat-Mart 2000), s. 20-25. Doğu Batı dergisinin Ocak 2000 tarihli 10. sayısında aynı isimle çıkan yazının muhtasar hâlidir.

        23-Prof. Dr. Halil İnalcık, “İstanbul İşgal Edilmedi”, Milliyet, 29.06.2000, s. 20. Kalpaklı’da bu yazıya işaret edilmekle birlikte başlığı verilmemiştir.

        24-“Halil İnalcık, Türk Dili Gelişiyor mu, Soysuzlaşıyor mu?”, Türk Yurdu, sayı 168, Ağustos 2001, s.5-7.

        25-Halil İnalcık, “İnalcık Eleştirilere Cevap Veriyor ‘Şair ve Patron’ Hakkında”, Zaman, 12.06.2003, s. 16.

        26-Bülent Arı: Prof. Dr. Halil İnalcık ile Ankara Tarihine Dair Bir Söyleşi, Türk Yurdu, sayı 176, Nisan 2002, s. 70-71.

        27-Türkiye’de Tarihçilik ve Osman Turan, Ali Birinci ve Bülent Arı ile Yapılan Konuşma, Türk Yurdu, sayı 182, Ekim 2002, s. 5-10. Kalpaklı’da bu mülakatın künyesi eksik verilmiştir.

        28-Prof. Dr. Halil İnalcık, Kırım Hanlığı, Emel’imiz Kırım, sayı 45(Ekim-Kasım-Aralık 2003),s.6-16.MEB İs lam Ansiklopedisi’nin 6. Cildinin 746-756 sayfalarında yayınlanan maddenin iktibasıdır. Kalpaklı’nın yazısında bu makalenin künyesi yanlış verilmiştir.

        29-Prof.Dr. Halil İnalcık, “I. Hâcı-Giray”, Emel’imiz Kırım, sayı 45 (Ekim-Kasım-Aralık 2003), s. 33-35. MEB İslam Ansiklopedisi’nin 6. Cildinin 746-756 sayfalarında yayımlanan maddenin iktibasıdır.

        30-Osmanlı Tarihçisi Prof. Halil İnalcık’tan Tempo’ya “Türkiye’deki Kültürel Çatışma Üzerine Çarpıcı Değerlendirmeler: Türkiye’de İki Farklı Halk Var”, Enis Tayman ile Yapılan Konuşma, Tempo, 2003, 37-822, s.16-19.

        31-Prof. Dr. Halil İnalcık, “Giray”, Emel’imiz Kırım, sayı 46 (Ocak-Şubat-Mart 2004), s. 13-16. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin 14.cilt, s. 76-78’de çıkan maddenin iktibasıdır.

        32-Prof.Dr. Halil İnalcık, “Kırım Türk Yurdu’nun Yok Edilişi”, Emel’imiz Kırım, sayı 47 (Nisan-Mayıs-Haziran 2004), s. 5-9. Türk Kültürü dergisinin Temmuz 1964 tarihli 21.sayısının 61-68 sayfalarında çıkan yazının iktibasıdır. Kalpaklı’nın yazısında bu makalenin künyesi eksik verilmiştir.

        33-Prof. Dr. Halil İnalcık-Çev. İnci Agi, “Doğu-Avrupa İmparatorluğu Mücadelesi 1400-1700 Kırım Hanlığı, Osmanlılar ve Rus İmparatorluğu’nun Yükselişi”, Emel’imiz Kırım, sayı 48 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2004 ), s. 4-13. “Struggle For East-Europen Empıre: 1400-1700 The Crimean Khanate, Ottomans and The Rise of The Russian Empire”.

        34-Prof.Dr. Halil İnalcık, “Kaplan Giray I.”, Emel’imiz Kırım, sayı 50 (Ocak-Şubat-Mart 2005), s. 10-12. MEB İslam Ansiklopedisi’nin 6. Cildinin 202-205 sayfalarında çıkan maddenin iktibasıdır.

        35-Prof.Dr. Halil İnalcık, “Helenizm, Megali İdea ve Türkiye”, Emel’imiz Kırım, sayı 51 (Nisan-Mayıs-Haziran 2005), s. 4-12. Doğu Batı dergisinin Şubat-Mart-Nisan 2005 tarihli 31. Sayısının 9-26 sayfalarında çıkan yazının iktibasıdır.

        36-Prof. Dr. Halil İnalcık, “Tarihte Avrupa Birliği ve Türkiye”, Emel’imiz Kırım, sayı 52-53 (Temmuz-Aralık 2005), s. 10-21. Doğu Batı dergisinin Şubat-Mart-Nisan 2005 tarihli 31. Sayısının 67-87 sayfalarında çıkan yazının iktibasıdır.

        37-“Tarihçilerin Kutbu: İnalcık”, Miyase İlknur ile Yapılan Konuşma, Cumhuriyet 15.11.2005.

        38-“Ermeni Meselesinde Geç Kaldık”, Miyase İlknur ile Yapılan Konuşma, Cumhuriyet, 16.11.2005.

        39-Prof. Dr. Halil İnalcık, “Kaplan Giray II”, Emel’imiz Kırım, sayı 54 (Ocak-Şubat-Mart 2006), s. 59-60. MEB İslam Ansiklopedisi’nin 6. Cildinin 205-206 sayfalarında çıkan maddenin iktibasıdır.

        40-Prof. Dr. Halil İnalcık, “İslam Giray I”, Emel’imiz Kırım, sayı 54 (Ocak-Şubat-Mart 2006), s.61. MEB İslam Ansiklopedisi’nin 5/2 cildinin 104-105 sayfalarında yayımlanan maddenin iktibasıdır.

        41-Prof.Dr. Halil İnalcık, “İslam Giray II”, Emel’imiz Kırım, sayı 54 (Ocak-Şubat-Mart 2006), s. 62. MEB İslam Ansiklopedisi’nin 5/2 cildinin 105 sayfasında yayınlanan maddenin iktibasıdır.

        42-“Payitaht Bursa’da Osmanlı Coşkusu”, Abdullah Muradoğlu ile Yapılan Konuşma, Yeni Şafak, 09.04.2006.

        43-Prof. Dr. Halil İnalcık, “Osmanlı-Rus Rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanalı Teşebbüsü (1569)”, Emel’imiz Kırım, sayı 55 (Nisan-Mayıs-Haziran 2006), s. 4-27. Belleten’in 1948 tarihli 46. Sayısının 349-402 sayfalarında çıkan makalenin iktibasıdır.

        44-Prof. Dr. Halil İnalcık, Yeni Vesikalara Göre Kırım Hanlığının Osmanlı Tabiliğine Girmesi ve Ahidname Meselesi, Emel’imiz Kırım, sayı 56 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2006), s. 3-23. Belleten’in 1944 tarihli 30. Sayısının 185-229 sayfalarında çıkan makalenin iktibasıdır.

        45-Prof.Dr. Halil İnalcık, “Kalgay”, Emel’imiz Kırım, sayı 57 (Ekim-Kasım-Aralık 2006), s. 66-67. MEB İslam Ansiklopedisi’nin 6. Cildinin 131-132 sayfalarında çıkan maddenin iktibasıdır.

        46-Prof. Dr. Halil İnalcık, “Kutadgu Bilig’de Türk İdare Geleneği ve Adâlet”, Emel’imiz Kırım, sayı 58-59 (Ocak-Haziran 2007), s. 3-13. Reşid Rahmeti Arat İçin (Ankara 1966) isimli hatıra kitabının 259-271 sayfalarında yayımlanan “Kutadgu Bilig’de Türk ve İran Siyaset Nazariye ve Gelenekleri” isimli makalenin başlığının küçük bir değişiklik yapılarak iktibas edilmesidir.

        47-Halil İnalcık, “Han ve Kabile Aristokrasisi: I. Sahib Giray Döneminde Kırım Hanlığı”, Emel’imiz Kırım, sayı 60-61 (Temmuz-Aralık 2007), s. 3-13. 8. sıradaki makalenin iktibasıdır.

        48-“Prof. İnalcık’tan 7 Önemli Uyarı”, Devrim Sevimay ile yapılan konuşma, Milliyet, 12.11.2007, s. 20.

        49-Prof. Dr. Halil İnalcık, Cafer Seydahmet Kırımer(1899-4 Nisan 1960), “Cafer Seydahmet Kırımer, Millî Duygu”, Haz. Sabri Arıkan, Ankara, Eylül 2009, s.1-5., 6. ve 7. sıradaki makalenin iktibasıdır.

        50-Halil İnalcık’tan Yılmaz Öztuna’ya Mektuplar, Ahmet Özcan, Türk Yurdu, sayı 312, Ağustos 2013, s. 57-59.

        51-“İnsan 100 de Olsa Bir Şeyden Kurtulamıyor: Aşk”, Güliz Arslan’la Yapılan Konuşma, Hürriyet Pazar, 13. 09. 2015, s. 8.

        52-Halil İnalcık, Ziya Gökalp, Türk Sosyolojisinin 100. Yılında Ziya Gökalp, Türk Yurdu Yazıları, Editör: Doç. Dr. Serdar Sağlam, Ankara, 2015, s.147-149. 12. sıradaki yazıdır.

         


        [1] Bu etkinliğin, “Türk Ocaklarının 44. Olağan Büyük Kurultay Raporu”nun (Ankara Nisan 2016), 211. sayfasında, 3 Aralık 2015 tarihinde yapıldığı kaydedilmiştir.

        [2] Her Yıl Bir büyük Türk Bilgi Şölenleri Prof. Dr. Halil İnalcık, Bursa, Mart 2016, 258 s, Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayını.

        [3] Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı, Söyleşi; Emine Çaykara, İstanbul, 2005, s. 27, 31.

        [4] A.g.e., s. 35.


Türk Yurdu Ağustos 2016
Türk Yurdu Ağustos 2016
Ağustos 2016 - Yıl 105 - Sayı 348

Basılı: 10 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele