İzmir Türk Ocağı Tamimi

Şubat 2011 - Yıl 100 - Sayı 282

İZMİR TÜRK OCAĞI

8 Ekim 1927

İZMİR

         

        SAYI 281 / 1

        UMÛMÎ TAMİM

         

OCAKLILARA TA’MİM*

 

                    Aziz Gardaş!

         

                    1-28 Teşrini evvel 927 Cuma günü umûmî nüfus tahrir günüdür. Cumhuriyetin mevcudiyeti ve kudretini hakiki ifadesiyle gösterecek olan, bu memleket vazifesinin, mahiyet ve ehemmiyetini müdrik olduğuna emin bulunduğumuz ocaklılara, bu husus da fazla izahat verecek değiliz. Bu vazifede bütün kudretleriyle hizmet edecek olan ocaklıların ahbap ve akrabalarına ve muhitindeki vatandaşlara, vazifenin büyüklüğünü ve lüzumunu, izah ve herkesi kanuni vazifesini ifaya teşvik etmesinin de, ocaklılık vazifesi olduğunu, kardeşlerimize hatırlatmak isteriz.

         

                    2-Türk’ün temiz ve ahenkdar lisanıyla kalplerinin heyecanlarını terennüm eden halk şairlerinin, dil ve millî edebiyat için çok kıymeti haiz olan eserlerini toplamak, harsi tetkikat noktai nazarından, ocakların mühim bir vazifesidir. Muhitlerinde tetkikatta bulunarak, bu gibi asarı toplayan ocaklılar, harsımıza büyük hizmet etmiş olurlar. Ocaklı kardeşlerimize bu hizmeti hatırlatmak ister ve toplanacak asardan birer nüshasının da bize gönderilmesini rica ederiz.

         

                    3-İnşa edilmekte olan binamızı gezdiniz mi? Şirin körfezimizin güzel bir kenarına yaslanmış ve sizden alınan kuvvet ile meydana gelmiş, Türkiyemizin en güzel bu ocak mabedini, bütün ocaklılar şimdiden görmelidir. Göreceğiniz noksanları ve binamızın daha ziyade güzelleşmesi için düşündüklerinizi, bildirmenizi, şuurlu ruhlarınızdan kudret ve ilham alan idare heyetiniz; sizden rica etmektedir.

         

                    4-Her ocaklı; memleket harsinin hâkimiyeti fiiliyesini en kuvvetli bir şekilde gösteren, dil hususunda çok fazla alaka sahibidir. Bu memlekette Türk varlığının, Türk harsinin kudretini izhar borcumuzdur. Çok fena bir i’tiyat yüzünden, Türkçeden başka bir dil ile konuşmayı adet edinen vatandaşları ikaz ediniz! Onlara Türkçe konuşmak lüzumunu; sükûn ve nevazişle anlatınız! Memlekete silahının kuvveti ve devletinin kudretiyle hâkim olan Türk; memlekette diline de hâkim olduğunu dosta, düşmana göstermelidir.

         

                    5-Her ocaklı hüviyet varakasını hamil olmalıdır. Hüviyet varakalarına sahiplerinin fotoğraflarının ilsakı, görülen lüzum üzerine tahtı karara alınmıştır.

         

        Ocaklıların hüviyet varakalarıyla sicillerine, fotoğraflarının ilsakı için, iki nüsha fotoğraflariyle, hüviyet varakalarını ocak merkezine getirip tasdik ettirmelerini rica ederiz.

         

                    6-Gayelerinden biri de; milli şuurun kuvvetlendirilmesine çalışmak olan ocaklara aza yazılmak; her Türkün vazifesidir. Aranızda görmeye layık bulduğunuz arkadaşları Ocağa yazılmaya teşvik ediniz! Ocağa yazılmak isteyenler; yasamız ahkamına tevfiken Ocağa (talep varakası) vermelidirler. (talep varakaları ) ocak merkezinden alınır.

         

                    7-Teyyarecilik; memleketimizin varlığı için, hayat ve memat meselesidir.  Teyyareciliğe karşı memleket de mühim alâka uyandırmak ve teyyare cemiyetine aza yazılmak lazımdır.

         

        Ocaklılar; teyyare cemiyetine aza olun! Etrafınızdakileri de buna teşvik edin. Bu cemiyetin İzmir merkezi, İzmir’de Beyler sokağındadır.

         

                    8-Türk mamulat ve mahsulatını bir sistem dâhilinde himaye etmek gayesini takip etmek üzere İzmir de teşkil edilen (yerli mallarını koruma cemiyeti)’ne yardım, Ocak mefkuresine de bir hizmettir. Bu cemiyete aza yazılmak bu hususta halk arasında teşvikatta bulunmak ocaklıların vazifesidir.

         

                    9-Ankara’da inşa edilmekte olan (Türk Ocakları Merkez Heyeti Binası) mesarifine yardım olmak üzere tertip edilen piyango Bir teşrini sânî de çekilecektir. Ocaklıların merkezde kurmakta oldukları bu mabede bir taş ilave edebilmiş olmak ne hissî bir vazifedir.

         

        Yardım borcunuzu yaparken belki de menfaatinize yarayan bir eşya elde edeceksiniz. Bu piyangonun biletleri birer liradır; İzmir’de Kemeraltı’nda Mühim Tuhafiye Ticarethaneleri ile Ocak merkezimizden bu biletleri tedarik edebilirsiniz.

         

                    10-Türk Ocakları merkez heyeti tarafından ayda bir neşrolunan “Türk Yurdu’’ mecmuası, yek vücud olan ocaklıların müşterek mecmuasıdır. Çok yüksek ilmî makaleleri, kıymetli hars tetkikleri, Türk âleminin ocakların haberlerini bu mecmuada takip etmek, ocaklıların müşterek vazifesidir. Bu mecmuamıza abone olunuz. Senelik 200, altı aylığı 100 ve nüshası 20 kuruşdur. Ocağımız abone kaydına tevessud eder. İzmir’de mecmuanın satıldığı yer Yavuz Kütüphanesidir.

         

                    11-İzmir’in nurlu ocaklıları tarafından çıkarılmakda olan (Fikirler) mecmuası İzmir ocaklılarının, İzmir gençlerinin, yardım ve alakalarına güvenilerek neşrediliyor. Yokluğu, münevver İzmir’in fikir hayatında şimdiye kadar derin bir boşluk olan ve İzmir gençliğinin varlığını, ilmini, irfanını, memleketin her köşesine tanıtmaya; memlekete ruh, heyecan, edebi zevk, ilim ve irfan dağıtmaya çalışan bu mecmua; İzmir ocaklılarının, İzmir gençliğinin ve İzmir halkınındır.

         

        Ocaklılar! Mecmuanıza abone yazılın! Etrafınızdakileri mecmuanızı okumaya, abone yazılmaya teşvik edin! 24 nüsha itibariyle altı aylığı 160 kuruş, nüshası on beş kuruşdur. İdarehanesi İkinci Beyler Sokağı’nda 41 numaralı dairedir.

         

                    12-İstanbul da felsefe ve ictimaiyat muallimleri, (Felsefe ve ictimaiyat Mecmuası) namında şayanı takdir münderecat ve mesai gösteren aylık bir mecmua neşrediyorlar. Fikrî ve içtimâî mesâi ile uğraşan kardeşlerimize, bu mecmuayı tavsiye ederiz. Mecmuanın adresi; (İstanbul’da Şehzade Başında Zihni Paşa konağında İstiklâl Lisesi dâhilinde Felsefe ve İctimâiyat Mecmuası Müdüriyeti) bir senelik abone bedeli: 450 kuruştur.

         

                    13-(Türk Ocakları Hars Heyeti)’nin çok kıymetli ve nefis bir tarzda matbua neşriyatını takip ediyor musunuz? (Fihte ve Fihtenin Hitabeleri) eseri ile (Şarkın Masal Anaları) namındaki çok kıymetli iki eserden bir miktar ocağımıza gönderilmiştir. Birinci eser 30, ikinci eser 50 kuruşdan satılıyor. Yavuz kütüphanesi ile ocak merkezinden arayınız.

         

                    14-Türklerin bozulmamış safiyetini, en eski adetler dairesinde yaşayışlarını muhafaza etmiş bir cüz’i  (kalmuk)’lar hakkında çok ciddi bir tetkik olan, Rus Akademisi azasından  (Palilas)’ın yazdığı İzmir Lisesi felsefe ve içtimaiyat muallimi ( Mustafa Rahmi ) Bey’in tercüme ettiği (Kalmuk Türkleri) nam eser, İzmir Türk Ocağı tarafından neşredilmiştir. Fiatı 25 kuruşdur. Kitapçılardan, Ocak merkezinden arayınız.

         

                    15-Sinemanın yeni mektebi terbiyesindeki büyük rolü hakkında en ilmî tarzda bir tetkik olan, Bürüksel Muallim Mektebi müdürü, (A. Selui)’nin yazdığı ve İzmir Erkek Muallim Mektebi Müdürü (Ahmed Hikmet) Bey’in tercüme ettiği ( Mektep ve Sinema) eseri, İzmir Türk Ocağı neşriyatındandır. Bilhassa mürebbîlerimize ve terbiye ile alâkadar ocaklılara, tavsiye ederiz. Fiatı 30 kuruşdur. Kitapçılardan ve ocak merkezinden arayınız.

         

                    16-Teyyare Cemiyeti, (Adabı Muaşeret Hasbihalleri) namı altında bu hususda en fazla selahiyatdar kalem sahibi, hariciye vekâleti teşrifat müdürü umûmîsi  (Safvet Ziya) Bey’ e bir eser yazdırmış ve 240 sahifelik büyük bir eser olan bu kitap, Ankara Türk Ocağı matbaasında basılmıştır. Fiatı bir liradır. Her ocaklı kütüphanesinde bu kitaptan bir nüsha bulundurmalı ve okumalıdır. İsteyenler, ocak merkezine müracaat etmelidir.

         

                    17- Halim Lodner ve General İştermil Paşa[1] taraflarından, (Türklere Almanca Sarf) namıyle faideli bir eser yazılmıştır. Fiatı bir liradır. Almanca ile uğraşan ocaklılara tavsiye ederiz.

         

                    18-Satış üzerinden Türk Teyyare Cemiyetine menfaat veren; teyyare cemiyeti firmalı kurşun kalemlerini tercihen kullanın!

         

                    Selam ve muhabbetler aziz gardaş!

         

         

        Umûmî Kâtip                                                               İzmir Türk Ocağı Reisi

              İmza                                                                                 İmza

         

         

        Not: 1- Tamimnamenin aslına sadık kalınarak aktarıldığı için gramer, imlâ hatası gibi görünen yerler o günkü imlâmızdandır. Sayıların,  bazen rakam bazen yazı ile yazılmış olması belgenin aslındaki gibidir. Her ne kadar hata yapmadan aktarmaya çalışmış olsam da gözümden kaçan hatalı kısımlar olabilir,  okuyucunun hoşgörüsüne sığınıyorum.

         

        Not: 2- Bu tamimnameyi, büyük bir nazarı dikkat ile çuval çuval kâğıtlar,  kitaplar arasında fark edip, hurdacılardan satın alarak, kâğıt fabrikasına gitmekten kurtaran ve titizlikle muhafaza ederek, ilgimizi bildiği için şahsımıza hediye eden Üstad Sahaf Cimillizâde Nusret Efendi’ye; Şahsım, Türk Ocakları ve yüreği Türklük şuuru ile çarpan bilumum Türkler adına teşekkür ediyorum.    


         

        

         

         

        

         

         

        


        

        * Aktaran: Zaim GÖK ( Yüce Erek Sahaf )


        

        [1] Ludner, Halim - von Strempel, D. W. Paşa

         


Türk Yurdu Şubat 2011
Türk Yurdu Şubat 2011
Şubat 2011 - Yıl 100 - Sayı 282

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele