Türk Ocaklarının Misyonu

Ocak 2011 - Yıl 100 - Sayı 281

        Türk Ocakları; 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı devletinin çözülme ve yıkılma sürecinin ağır şartları altında bunaldığı, Türk milli varlığının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bir ortamda milli bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bu sebeple Türk Ocakları, yaşanan iç ve dış gaileler içinde milli varlığı tehlikede görerek Türk milletini kurtarmak gerektiğine inanan Türk gençleri ve aydınlarının bir hayat hamlesi ile kurdukları bir milli mefkûre merkezi olmuştur.

         

        Osmanlı devleti bünyesindeki çeşitli unsurların milliyetçilik hareketleri karşısında Türk milliyetçiliğinin öncüsü olma ve mensup oldukları millete hizmet etme misyonunu üstlenen Türk Ocakları kısa zamanda devrin birçok önemli ilim ve fikir insanını bünyesinde toplamıştır. Ocak çevresinde toplanan bu aydınlar günlük siyasi çekişmelerin dışında kalmaya çaba sarf ederek çalışmalarını Türk milliyetçiliğinin tarifini kurma konusunda yoğunlaştırmışlardır. Bu sebeple Türk Ocağı çevresindeki aydınların çalışmaları sayesinde Türk milliyetçiliği siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel hayata bakışlar getirmiş, dönemin etkili ve belirleyici bir fikir akımı haline gelmiştir.

         

        Türk Ocaklarının yürüttüğü faaliyetler ve ortaya koyduğu fikir ve görüşler, yaşanan problemlerin ağırlığı karşısında bunalan ve çaresiz kalan Türk aydın ve gençleri için yeni bir ümit, heyecan ve milli ruhun etkili bir kaynağı olmuştur.

         

        Türk Ocaklarının milli şuur yaratmadaki öncü rolü ülkemizin ve milletimizin kaderinin belirlenmesi açısından son derece önemli olmuştur. Çünkü Türk Ocaklarında milliyetçi ve vatansever fikir atmosferi içinde yetişen ve bu düşüncelerden etkilenen asker-sivil Türk aydınları, milli bir ruhla kazanılan Çanakkale savaşlarında ve Milli Mücadelenin kazanılmasında önemli rol oynamışlardır. Çünkü Ocakta aşılanan milliyetçi ideoloji ve ruh Mondros Mütarekesi’nin boğucu havası ve yalnızlığı içinde Müdafaa-i Hukuk Hareketi’nin kaynağı olmuştur. Milli Mücadele döneminde Türk Ocakları mensupları hem fikriyat, hem de teşkilatlanma safhasında Mustafa Kemal Paşa’nın yanında yer alarak oldukça etkin olmuşlardır. Dolayısıyla Türk Ocakları imparatorluktan milli devlete geçiş dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş safhasında üstlenmiş olduğu misyonla yakın tarihimize damgasını vurmuştur.

         

        Türk Ocakları, kuruluşundan itibaren Türk milletini ilgilendiren siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik konularla ilgili fikir üretmeyi kendisine şiar edinerek, milli vicdanın, milletin temel hassasiyetlerinin ve beklentilerinin temsilcisi olmayı başardığından, tam anlamıyla milli bir teşkilat olma hüviyetini kazanmış ve bu temel çizgisi ve duruşuyla günümüze intikal etmiştir. Türk Ocaklarının bilim ve fikir alanında verdiği hizmetlerin en önemli zemini onun yayın organı olan Türk Yurdu dergisi olmuştur.

         

        Milletinin hizmetinde yüzyılını tamamlayarak yeni bir hizmet asrına hazırlanan Türk Ocakları Türkiye’nin en uzun ömürlü sivil toplum kuruluşu olma özelliğine de sahiptir. Türk Ocaklarının yüzüncü hizmet yılına ulaşabilmesinin en önemli sebebini tarihi misyonuna uygun bir şekilde zamanın ruhunu yakalayarak yürüttüğü faaliyetler ile Türkiye ve Türk Dünyası’nın meselelerine koyduğu teşhislerin ve çözümleri konusunda ortaya koydukları fikirlerin doğruluğu ve isabetinde aramak gerekir. Ayrıca Türk Ocaklarının günlük politik tartışmaların dışında, partiler üstü bir duruş sergilemesi etki alanını genişleten, toplum nezdinde itibarını yükselten ve uzun ömürlü olmasını sağlayan faktörlerden biri olmuştur.

         

        Günümüzde Türk Ocakları geçen yüzyılın başlarında olduğu gibi, büyük, milli ve tarihi görevlerle karşı karşıya bulunmaktadır.

         

        Çünkü bir yandan dünyada 1990’larda meydana gelen gelişmeler ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanması milletimizin önünde yeni ufuklar açarken, ülkemiz geçmiş dönemlerdeki şartlarla kıyaslanmayacak derecede büyük bir siyasi ve ekonomik güç ve imkânlara sahip olmuştur.

         

        Diğer yandan milli kültürümüz, millete ait değerlerimiz küresel baskıların yanı sıra, kimliksiz aydınların oluşturduğu kozmopolit çevrelerin saldırılarıyla yıpratılmaya ve yozlaştırılmaya çalışılırken, 1980’lerde başlayan PKK terörü ve bu teröre vücut veren Kürtçü-bölücü hareket giderek ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eder boyutlara ulaşmış, Türkiye’nin en büyük problemi haline gelmiştir.

         

        Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu bu kritik süreçte Türk Ocaklarının misyonu hiç şüphesiz geçmişten daha az ve kolay değildir. Bunun şuurunda olan Türk Ocakları, 77 şubesi ve bütün çalışma kurullarıyla tarihi mirası ve misyonuna uygun bir vakarla ülkemizin birliği, bütünlüğü, ilerlemesi, milli kültürümüzün geliştirilmesi, yetenekli ve milli şuur sahibi gençlerin yetiştirilmesi, bütün dünya Türklüğünün yücelmesi ve 21. yüzyılı “Türk asrı” yaparak milletimize küresel rekabet ortamında onurlu ve saygın bir yer açmak idealiyle yeni bir hizmet asrına hazırlanmaktadır. 

         


Türk Yurdu Ocak 2011
Türk Yurdu Ocak 2011
Ocak 2011 - Yıl 100 - Sayı 281

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele